Thông báo về việc Kỷ luật hội viên

25/01/2019, 07:35 | Thông báo hội

Ban Website đăng tải nguyên văn Thông báo số 02/TB-NA ngày 23/01/2019 của Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên Hội NSNAVN về việc kỷ luật hội viên đối với trường hợp của ông Nguyễn Bá Định - Chi hội NSNAVN tỉnh Thái Nguyên do vi phạm Điều lệ, quy chế Hội để hội viên và các đơn vị, cá nhân biết, tiện liên hệ công tác. 

THÔNG BÁO SỐ 02/TB-NA NGÀY 23/01/2019 CỦA BAN TỔ CHỨC-THI ĐUA-HỘI VIÊN HỘI NSNAVN VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT HỘI VIÊN

 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/QĐ-NA NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NSNAVN VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT ÔNG NGUYỄN BÁ ĐỊNH - HỘI VIÊN HỘI NSNAVN - CHI HỘI NSNAVN TỈNH THÁI NGUYÊN (ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO SỐ 02/TB-NA NGÀY 23/01/2019)


Hội NSNAVN

Tin tức khác