Thông báo về thay đổi nhân sự Ban Lý luận - Phê bình, Hội NSNAVN

13/04/2018, 17:40 | Thông báo hội

Ban Biên tập Website đăng tải Thông báo số 69/TB-NSNA ngày 12/4/2018 của Hội NSNAVN về việc Thay đổi nhân sự Ban Lý luận - Phê bình để các đơn vị thuộc cơ quan Hội, các ban chuyên môn, các chi hội NSNAVN biết, tiện liên hệ công tác trong thời gian tới. 

 

NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ 69/TB-NSNA NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA HỘI NSNAVN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH:

 

BBT

Tin tức khác