Thông báo v/v Xét tặng thưởng những bài viết, công trình LLPB VHNT

31/10/2018, 16:37 | Thông báo hội
Thực hiện Công văn số 61 và 62 -CV/HĐ ngày 15 và 16/10/2018 của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương về việc xét tặng thưởng những bài viết, công trình LLPB Văn học Nghệ thuật năm 2018, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thông báo 02 Công văn này để các hội viên biết và gửi tác phẩm tham gia dự xét.

Nội dung, yêu cầu chi tiết tại các công văn:

 

 
 Hoàng Trang

Tin tức khác