Thông báo v/v Xét kết nạp hội viên Hội NSNA Việt Nam năm 2021

27/09/2021, 18:06 | Tin trong nước

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 214 /TB-NA-TCTĐHV
 Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v kết nạp hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và công tác xét kết nạp hội viên hàng năm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hướng dẫn mẫu hồ sơ, cách tính điểm và tiêu chuẩn xét kết nạp hội viên theo Quyết định số 117/QĐ-NA ngày 08/06/2021 của Ban Chấp hành Hội NSNAVN về việc ban hành Quy chế Xét kết nạp hội viên Hội NSNA Việt Nam và Thông báo số 202/TB-NA ngày 07/09/2021 của Hội NSNAVN về việc tính điểm Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế VN-21.
 
1. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

- Thực hiện theo Điều 3, 4 Chương II Quy chế Xét kết nạp hội viên Hội NSNA Việt Nam.

2. Cách tính điểm:

- Thực hiện theo Điều 5, 6,7 Chương III Quy chế Xét kết nạp hội viên Hội NSNA Việt Nam.
- Mỗi tác phẩm chỉ được tính điểm 01 lần (điểm cao nhất) áp dụng cho cả cuộc thi trong nước và quốc tế.

3. Hồ sơ xin vào Hội:
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Chương IV Quy chế Xét kết nạp hội viên Hội NSNA Việt Nam.

- Đơn xin gia nhập Hội; Sơ yếu lý lịch; Bản thống kê tác phẩm (theo mẫu đính kèm thông báo này).

Đơn xin gia nhập Hội NSNA Việt Nam phải có đủ xác nhận của Ban Chấp hành Chi hội NSNAVN tại địa phương và Hội VHNT tỉnh/ Tp. Riêng Tp. Hồ Chí Minh do Hội Nhiếp ảnh Thành phố xác nhận; Tp. Hà Nội do Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội xác nhận.
 
- Đối với ảnh chân dung (02 ảnh, kích thước 9x12cm) và bộ 15 ảnh tự chọn đính kèm hồ sơ xét kết nạp (kích thước 13x18cm), ngoài ảnh giấy, đề nghị tác giả gửi kèm file KTS về email vapa.tochucthiduahoivien@gmail.com để in Thẻ hội viên và phục vụ công tác lưu trữ. Dung lượng file ảnh tối thiểu 3Mb.
 
- Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét kết nạp hội viên chậm nhất ngày 31/10/2021.

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Đức Diệu - Trưởng ban. Điện thoại: 0963096175

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Các chi hội;   
- Lưu VP, Ban TC_TĐ_HV.
TRƯỞNG BAN TC-TĐ-HV
  (đã ký)

Nguyễn Đức DiệuCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
 
Kính gửi:    BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
Tôi tên là: ........................................................ Nghệ danh:.......................... Giới tính:..........................
Năm sinh:................................. Dân tộc:............................... Quốc tịch:................................................
Trình độ văn hóa: .................................................... Đảng viên:............................................................
Quê quán: .............................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................
Điện thoại:..............................................................................................................................................
Email:.....................................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội và xét thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội NSNA Việt Nam. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xem xét kết nạp tôi vào Hội.

Chuyên ngành: (Sáng tác/Lý luận phê bình) …………………………………………….............................

Được vinh dự trở thành Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Hội viên. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                                       …………., Ngày         tháng        năm 2021
                                                                                 
                                                                                    Người viết đơn                 
                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Giới thiệu của Chi hội (nơi có Chi hội NSNA Việt Nam)
 
 
 
 
 
 
Xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh/Tp. ……………………………..


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 
I. BẢN THÂN

Họ và tên (chữ in hoa) ..................................................... Giới tính: ...................................................    
Họ và tên thường dùng .......................................................................................................................
Sinh ngày ......... tháng ....... năm........... Nơi sinh ........................................ Quốc tịch:.....................
Nguyên quán:.......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .........................................................................................................
Chỗ ở hiện nay ....................................................................................................................................
Điện thoại ......................................... Email:........................................................................................
Dân tộc ...................... Tôn giáo .................... Xuất thân từ gia đình ..................................................
Số chứng minh....................................... cấp ngày ...... /..... /.......... nơicấp........................................
Trình độ giáo dục phổ thông ........................  Trình độ chuyên môn ..................................................
Ngành học ....................................  Nơi đào tạo .................................................................................
Trình độ lý luận chính trị ......................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:....................................................................................................
Ngày vào Đảng ................ /.......... /........................ Ngày chính thức ............. /.............. /..................
Cơ quan công tác hiện nay .................................................................................................................
Chức vụ hiện nay ................................................................................................................................
Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ................................................  năm ..................
Khen thưởng ........................................................................................... Kỷ luật ................................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con
 
Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC
 
Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường
hoặc cơ sở đào tạo
Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy
hoặc tại chức…)
Văn bằng chứng chỉ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
 
 Xác nhận của địa phương 
nơi đăng ký hộ khẩu hoặc cơ quan nơi công tác   
…………, Ngày ………tháng ……năm………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)BẢNG THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM
ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Ở CÁC CUỘC THI
HOẶC CÁC CÔNG TRÌNH SÁCH ẢNH/SÁCH LLPB NHIẾP ẢNH ĐÃ XUẤT BẢN


Họ và tên tác giả: .............................................................. Đơn vị:.........................
 
TT Tên tác phẩm Cuộc thi Giải thưởng/
T.lãm
Điểm
tự tính
(tác giả tự kê khai)
Điểm được tính
(do Hội kiểm tra, quyết định)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tổng cộng      
 
                                                                                
Người kê khai
                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)
 

Ban TC-TĐ-HV

Tin tức khác