Thông báo V/v Tham dự Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

12/11/2019, 20:39 | Thông báo hội
Thông báo V/v Tham dự Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban Tổ chức

Tin tức khác