Thông báo V/v Tham dự Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

29/11/2019, 07:30 | Thông báo hội
Thông báo V/v Tham dự Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


 

 
 
 
 
 
 
 

Ban Tổ chức

Tin tức khác