Thông báo số 1 về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

18/09/2020, 16:30 | Thông báo hội
 
 

 
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM

------------

Số: 156 /TB-NA
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020


THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 
(Thông báo số1)
 

Căn cứ Chỉ thị 31 - CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn số 87 - HD/BTGTW  ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 31 - CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức phiên họp lần thứ 12, ngày 18/9/2020 tại Hà Nội để giải quyết, bổ sung quyết định một số nội dung liên quan đến công tác Đại hội theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đồng thời quyết định thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam từ ngày 10 - 12/10/2020 tại Nhà khách La Thành, Hà Nội. Số đại biểu chính thức là 492 nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước.

Vì thời gian đến ngày Đại hội không còn dài, Ban Tổ chức Đại hội thông báo đến các chi hội, nghệ sĩ nhiếp ảnh là đại biểu tham dự Đại hội IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam để báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo địa phương và chuẩn bị điều kiện, thời gian ra Hà Nội dự Đại hội.

Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu bắt đầu từ 14h00 chiều ngày 10/10/2020.

Để có thêm thông tin, các chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam liên hệ với Văn phòng Hội tại Hà Nội, theo địa chỉ:

- Bà Mai Thanh Nga - Trưởng phòng Hành chính: 0904.206.139

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng Tổng hợp: 0933.160.557

Xin trân trọng thông báo!
 
 
 

Nơi nhận:
- Chi hội trưởng các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc;
- Đại biểu tham dự Đại hội;   
- Lưu VP, Ban TC ĐH IX.                                                                                                                                                        
TM. BAN CHẤP HÀNH
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  IX
Chủ tịch
 (đã ký)
 
Vũ Quốc Khánh

Hội NSNAVN

Tin tức khác