Thông báo số 1 - Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018

08/02/2018, 23:35 | Cuộc thi trong nước

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM                              Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
Số: 24/TB-MTNATL      
                                                                                                 Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018                   
 

THÔNG BÁO SỐ 1
TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2018
 
                         Kính gửi: 
                                      - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
                                      - Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố;
                                      - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;
                                      - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;
                                      - Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
                                      - Các Chi hội NSNA Việt Nam các tỉnh, thành phố;
                                      - Các trường Đại học, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật;
                                      - Các câu lạc bộ nhiếp ảnh;
                                      - Các nhà nhiếp ảnh;
                                      - Các cơ quan thông tấn, báo chí.
 
Thực hiện Quyết định số 4294/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức Triển lãm nh nghệ thuật Việt Nam năm 2018 (trước đây gọi là Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc). Triển lãm dự kiến trưng bày tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào dịp Quốc khánh 2/9, là một sự kiện nghệ thuật quan trọng trong Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Nội dung tác phẩm: Phản ánh cuộc sống đương đại, đất nước, con người, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ (đề tài sang tác Tự do) và những tác phẩm được chụp tại tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam có quyền gửi tác phẩm tham dự. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật, Tổ Thư ký không gửi tác phẩm tham dự Triển lãm.

Ban Tổ chức sẽ thông tin chi tiết về chủ đề, nội dung, hình thức, quy cách tác phẩm, cách thức gửi tác phẩm dự thi tại Thông báo số 2.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: ĐC: 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 024.37347457; Email: phongnhiepanh@yahoo.com
Website: ape.gov.vn
Facebook: https://www.facebook.com/PhotographDepartment (Phòng Nhiếp ảnh)

Xin trân trọng thông báo tới các tỉnh, thành phố, cơ quan, tổ chức, các nhà nhiếp ảnh và công dân trong cả nước hưởng ứng tham gia./

 
                                                                                                                         
 Nơi nhận:                                                                           KT. CỤC TRƯỞNG  
                                                                                          PHÓ CỤC TRƯỞNG                                                                  
- Như trên;                                                                                   (đã ký)
- Thứ trưởng Vương Duy Biên (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu:
VT, NA, NT (1000).                                                                                         
                                                                                                                                           
                                                                                               Mã Thế Anh

                                                                                                                   
                                                                                  
                                                                                                                                        

Tin tức khác