Thông báo đăng ký đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về Văn học Nghệ thuật 2021, chuyên ngành Nhiếp ảnh

15/03/2020, 17:26 | Thông báo hội


 
 

Dưới đây là mẫu 1a (đối với tác giả đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh) và 1b (đối với tác giả đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước) theo Nghị định - Văn bản Hợp nhất của Bộ VHTTDL):


 Mẫu số 1a

Ảnh màu
(4x6) có
đóng dấu
giáp lai
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH
Đề nghị xét tặng “giải thưởng Hồ Chí Minh”
về văn học, nghệ thuật năm ...........

 
Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật …..1
...........................................................................................................................................................
1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên (khai sinh): ...........................................................................  Giới tính: ........................
- Bí danh, bút danh ...........................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................
- Dân tộc: ..........................................................................................................................................
- Nguyên quán: .................................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................
- Đơn vị công tác: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ......................................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................
- Số Chứng minh nhân dân: .............................  Ngày cấp ....................  Nơi cấp............................

2. Thông tin về gia đình:

Họ và tên Năm sinh Quan hệ gia đình với tác giả Cơ quan công tác Địa chỉ
thường trú
Nam Nữ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

3. Quá trình công tác:

Thời gian
(Từ tháng, năm ... đến tháng, năm...)
Cơ quan công tác Nghề nghiệp, chức vụ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

4. Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật (tác giả, đồng tác giả đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình):

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: …………………………………. (ghi rõ lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học hoặc Văn nghệ dân gian).

TT Tên và mô tả về tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Giải thưởng của tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Tác giả/
đồng tác giả
Năm
công bố/
xuất bản
         
         
         
         
         
         

5. Khen thưởng: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng
     
     
     
     
     
     
     
     

6. Kỷ luật: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định)....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật.

   ……………, ngày ….. tháng …. năm………
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh/thành phố
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
Ghi chú: (1): Hội đồng nơi gửi hồ sơ.


Mẫu số 1b

Ảnh màu
(4x6) có
đóng dấu
giáp lai
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH
Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”
về văn học, nghệ thuật năm...

Kính gửi: Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật ……1
...........................................................................................................................................................

1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên (khai sinh): .............................................................................  Giới tính: ......................
- Bí danh, bút danh............................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................
- Dân tộc: ..........................................................................................................................................
- Nguyên quán: .................................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................................
- Đơn vị công tác: .............................................................................................................................
- Điện thoại: ......................................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................
- Số Chứng minh nhân dân: ............................... Ngày cấp ....................  Nơi cấp............................

2. Thông tin về gia đình:

Họ và tên Năm sinh Quan hệ gia đình với tác giả Cơ quan
công tác
Địa chỉ thường trú
Nam Nữ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

3. Quá trình công tác:

Thời gian
(Từ tháng, năm ... đến tháng, năm...)
Cơ quan công tác Nghề nghiệp, chức vụ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

4. Danh sách tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (tác giả, đồng tác giả đăng ký không quá 05 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình):

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: …………………………………………………… (ghi rõ lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học hoặc Văn nghệ dân gian).

TT Tên và mô tả về tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Giải thưởng của tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình Tác giả/
đồng tác giả
Năm
công bố/
xuất bản
         
         
         
         
         
         
         
         

5. Khen thưởng: (Nêu các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua từ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan quyết định khen thưởng
     
     
     
     
     
     
     
     
     

6. Kỷ luật: (Nêu các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên về Đảng, Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội kèm theo bản sao quyết định)....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật./.

   ………………, ngày …. tháng …. năm………….
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh/thành phố
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
Ghi chú:(1): Hội đồng nơi gửi hồ sơ. 

Hội NSNAVN

Tin tức khác