Thông báo của Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương về việc gửi công trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ năm 2018

27/09/2018, 23:59 | Thông báo hội
Vừa qua, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận được công văn số 51-CV/HĐ ngày 5/9/2018 của Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương về việc gửi công trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ năm 2018. 

Ban Biên tập website đăng tải toàn văn công văn 51-CV/HĐ để thông tin đến các tác giả, nghệ sĩ biết, tham gia gửi dự xét. 
 

BBT Website

Tin tức khác