TB V/v Xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về Văn học Nghệ thuật năm 2021.

23/10/2019, 16:25 | Thông báo hội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG "GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH", "GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC"
VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2021.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hội NSNAVN

Tin tức khác