Quyết định về việc thành lập các Hội đồng giám định các tác phẩm Mỹ thuật, tác phẩm Nhiếp ảnh.

03/07/2018, 10:31 | Thông báo hội

Quyết định số 2403/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc Thành lập Hội đồng giám định các tác phẩm Mỹ thuật, tác phẩm Nhiếp ảnh; Danh sách các Hội đồng giám định các tác phẩm Mỹ thuật, tác phẩm Nhiếp ảnh (ban hành kèm theo Quyết định 2403/QĐ-BVHTTDL).

 
 
 
 

BBT

Tin tức khác