Quyết định V/v Thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (VN-17) Đề tài Cuộc sống đời thường

09/08/2017, 21:27 | Thông báo hội
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
       Số:  120 /QĐ-NA                     
           
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                    Hà Nội, ngày  08  tháng  8  năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9
tại Việt Nam năm 2017 (VN-17)
Đề tài Cuộc sống đời thường
 
 
 

 BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
 
- Căn cứ Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 940/QĐ-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2010;
- Căn cứ Kế hoạch số 117 /KH-NA ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (VN-17);
- Theo đề nghị của Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 – Đề tài Cuộc sống đời thường, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Dần, PCT HĐNT Hội NSNAVN, EVAPA/g, EFIAP/g           -    Chủ tịch Hội đồng
2. Ông David Poey-Cher Tay, MFIAP, HonEFIAP, FRPS                              -   Thành viên
3. Ông Bùi Minh Sơn, UV HĐNT Hội NSNAVN, EVAPA/g, EFIAP               -   Thành viên

Điều 2. Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 – Đề tài Cuộc sống đời thường, hoạt động theo thể lệ cuộc thi và các quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Trưởng Ban Sáng tác - Triển lãm, trưởng phòng Tài chính kế toán Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các Ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các thành viên HĐ Giám khảo;
- Lưu VP, Ban STTL, HĐNT.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 ( Đã ký)

Vũ Quốc Khánh

Tin tức khác