Quyết định số 77/QĐ - ĐH - NA ngày 5/4/2019 của Ban Chấp hành Hội NSNAVN về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội NSNAVN (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

30/07/2019, 15:04 | Thông báo hội
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM

 
Số: 77 /QĐ-ĐH-NA
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2019
 

QUYẾT ĐỊNH
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC & CÁC TIỂU BAN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ IX HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)
 
BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
- Căn cứ Điều lệ Hội NSNAVN khóa VII được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 940/QĐ-BNV ngày 11/8/2010.

- Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

- Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

- Căn cứ cuộc họp Ban Thường vụ Hội NSNAVN ngày 16/3/2019 tại Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội IX,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội NSNAVN gồm:
 
1/ Ban Tổ chức:
 
- Ông Vũ Quốc Khánh
- Ông Phạm Văn Tý
- Ông Lê Xuân Thăng
- Ông Tạ Hoàng Nguyên
- Ông Nguyễn Đức Diệu
- Ông Hà Hữu Đức
- Bà Bùi Thị Thủy
- Bà Mai Thanh Nga
- Bà Hoàng Thu Trang
- Chủ tịch Hội
- Phó Chủ tịch Hội
- Phó Chủ tịch Hội
- UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra
- Trưởng ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên
- GĐ Trung tâm LT&TLANTVN
- TP Tài vụ, Kế toán trưởng
- TP Hành chính, phụ trách Văn phòng
- TP, Phụ trách Website
- Trưởng Ban
- Phó ban
- Phó ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
 
2/ Thành lập Tiểu ban Văn kiện:
 
- Ông Vũ Quốc Khánh
- Ông Phạm Văn Tý
- Ông Lê Xuân Thăng
- Ông Tạ Hoàng Nguyên
- Bà Trần Thị Thu Đông
- Ông Hoàng Thạch Vân
- Ông Trần Phong
- Bà Hoàng Thu Trang
- Chủ tịch Hội
- Phó Chủ tịch Hội
- Phó Chủ tịch Hội
- UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra
- UV Ban Chấp hành
- UV Ban Chấp hành
- UV Ban Chấp hành
- TP Phụ trách Website, Thư ký Tiểu ban
- Trưởng tiểu Ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
 

3/ Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền:
 
- Ông Lê Xuân Thăng
- Ông Lý Hoàng Long
- Ông Lê Nguyễn
- Bà Trần Thị Thu Đông
- Ông Nguyễn Văn Thành
- Ông Hồ Sỹ Minh
- Bà Hoàng Thu Trang
- Phó Chủ tịch Hội
- UV BCH, Chủ tịch HĐNT
- UV Ban Chấp hành
- UV Ban Chấp hành
- Phó trưởng Ban Lý luận - Phê bình
 - P.TBT thường trực TCNA&ĐS
- TP, phụ trách Website
- Trưởng tiểu Ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
 
4/ Thành lập Tiểu ban Nhân sự:
 
- Ông Vũ Quốc Khánh
- Ông Phạm Văn Tý
- Ông Lê Xuân Thăng
- Ông Tạ Hoàng Nguyên
- Ông Nguyễn Đức Diệu
- Chủ tịch Hội
- Phó Chủ tịch Hội
- Phó Chủ tịch Hội
- UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra
- Trưởng ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên
 
- Trưởng tiểu Ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

5/ Thành lập Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết:
 
- Ông Phạm Văn Tý
- Ông Đào Tiến Đạt
- Ông Nguyễn Đức Diệu
- Ông Hà Hữu Đức
- Bà Bùi Thị Thủy
- Ông Nguyễn Xuân Chính
- Bà Mai Thanh Nga
- Bà Nguyễn Minh Thảo
- Phó Chủ tịch Hội
- UV Ban Chấp hành
- Trưởng ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên
- GĐ Trung tâm LT&TLANTVN
- TP Tài vụ, Kế toán trưởng
- TP Sáng tác - Triển lãm
- TP Hành chính, phụ trách VP
- Phó phòng HC TTLT&TL A NTVN
- Trưởng tiểu Ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
 
 
6/ Cơ quan văn phòng Hội có trách nhiệm tham gia các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 2. Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Ban Tổ chức Đại hội tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 4. Văn phòng Hội, các đơn vị thuộc Hội và các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VP
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
TRƯỞNG BTC ĐẠI HỘI IX
(đã ký và đóng dấu) 
 
 
Chủ tịch
Vũ Quốc Khánh
 
 
Ban Tổ chức Đại hội Hội NSNAVN

Tin tức khác