Quyết định số 1927 - QĐ/BTGTW về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam năm 2019, 2020

30/07/2019, 14:48 | Thông báo hội
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
*
Số: 1927 - QĐ/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------------------------------------

Hà Nội, ngày  04 tháng 03 năm 2019
                                              
QUYẾT ĐỊNH
thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội
các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam năm 2019, 2020

---------
 
- Căn cứ Quyết định số 144-QĐ/TW, ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 178-QĐ/TW, ngày 20/02/2019 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam;

- Căn cứ Công văn của các cơ quan có liên quan về việc cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đại các đại hội;

- Theo đề nghị của Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Văn hóa - Văn nghệ,
 
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trong hai năm 2019 - 2020, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Bùi Thục Anh, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ trưởng;

2. Đồng chí Trần Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ phó;

3. Đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hành chính, Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ phó;

4. Đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Thành viên;

6. Đồng chí Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thành viên;

7. Đồng chí Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính - sự nghiệp, Bộ Tài chính, Thành viên;

8. Đồng chí Lê Hữu Trúc, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên;

9. Đồng chí Lê Trọng Nin, Chuyên viên Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên;

10. Đồng chí Lưu Ngọc Thanh, Chuyên viên Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên;

11. Đồng chí Đào Văn Hiếu, Chuyên viên Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên;

Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch đề ra. Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành niệm vụ.

Điều 3. Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Văn phòng và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Đ/c Trưởng ban (để báo cáo),
- Lãnh đạo Ban (để báo cáo),
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để báo cáo);
- Phòng Tài vụ
- Vụ VH-VN
- Lưu HC.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI
(đã ký và đóng dấu)
Lê Mạnh Hùng
 
 

Ban Tổ chức Đại hội Hội NSNAVN

Tin tức khác