Quyết định số 178 - QĐ/TW ngày 20/02/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

30/07/2019, 14:42 | Thông báo hội
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số: 178 - QĐ/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019
                                              
QUYẾT ĐỊNH
 thành lập Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật
và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

-------
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương,
 
BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Ban Chỉ đạo), gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban.

2. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban.

3. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực.

4. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

5. Đồng chí Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên.

6. Đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Ủy viên.

7. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

8. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

9. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội, công tác nhân sự và các vấn đề liên quan để tổ chức tốt đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
T/M BAN BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)
 


Trần Quốc Vượng
 
 
 

Ban Tổ chức Đại hội Hội NSNAVN

Tin tức khác