Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp của Hội viên

31/07/2017, 14:56 | Quy chế
 
 

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

Số:  02  /QĐ - NA

   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
          Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế
*****
 
BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
- Căn cứ Điều lệ Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được Bộ trưởng - Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 940/QĐ-BNV ngày 11/8/2010;

- Xét nhu cầu phục vụ hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành Quy chế hoạt Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội viên Hội NSNAVN.

Điều 2. Quy chế này được phổ biến tới toàn thể Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Ban chuyên môn, Ban chức năng thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:                                                                   
- Như điều 3
- Lưu VP
 
 
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Vũ Quốc Khánh 

 

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

Số:  02  /QĐ - NA

   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
        
 
 
QUY TẮC
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA HỘI VIÊN
 (Ban hành theo Quyết định số 02 /QĐ-NA  ngày  01  tháng 01  năm 2013)
 
- Căn cứ Công văn số 3613/BNV-TCPCP ngày 14/12/2007 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong cả nước.

- Căn cứ Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) do Bộ Nội vụ phê duyệt ngàỳ 11/8/2010,

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên Hội NSNAVN như sau:
 
Chương I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp được áp dụng cho tất cả các hội viên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Điều 2. Mục đích

- Việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội NSNAVN đối với hội viên nhằm đề cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, hội viên trong việc xây dựng Hội, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

- Bảo vệ và nâng cao uy tín của tổ chức Hội, góp phần khắc phục, xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong hoạt động nhiếp ảnh của hội viên.

- Là căn cứ để Hội NSNAVN xử lý trách nhiệm khi hội viên vi phạm các chuẩn mực xử sự trong mọi hoạt động liên quan đến nhiếp ảnh và trong quan hệ xã hội.
Chương II
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA HỘI VIÊN
 
Điều 3. Hội viên phải trung thực, khách quan, nghiêm cấm mọi hình vi gian lận, đạo ảnh, vi phạm bản quyền nhiếp ảnh trong mọi hoạt động liên quan đến nghiệp vụ nhiếp ảnh.

Điều 4. Hội viên phải nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, không lợi dụng nghề nghiệp, danh nghĩa hội viên Hội NSNAVN để trục lợi, xâm phạm đến lợi ích của cá nhân, tổ chức, xã hội.

Điều 5. Hội viên phải không ngừng học hỏi để trau dồi đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm sự tín nhiệm ngày càng cao của xã hội về tư cách, chuyên môn nghề nghiệp. Phải có tinh thần đoàn kết, hợp tác, phối hợp và tôn trọng lẫn nhau trong hoạt động nghề nghiệp.

Điều 6. Hội viên phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Hội, các Quy chế và những quy định khác của Hội NSNAVN.

Điều 7. Hội viên của Hội NSNAVN cần có thái độ văn minh, lịch sự, giữ gìn uy tín hội viên của Hội trong quan hệ xã hội.

Điều 8. Hội viên phải đề cao trách nhiệm, đạo đức khi hoạt động nghề nghiệp vì lợi ích cộng đồng, xã hội. Những tác phẩm của hội viên sáng tác phải nhằm mục đích phục vụ đời sống tinh thần lành mạnh của cộng đồng xã hội.

Chương III
CHUẨN MỰC ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ HỘI
 
Điều 9. Hội viên phải có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội. Khi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, hội viên phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Hội, tôn trọng đạo đức xã hội.

Điều 10. Hội viên không được lợi dụng danh nghĩa, uy tín, tài sản của Hội để hoạt động xâm phạm đến an ninh, lợi ích quốc gia, an toàn trật tự xã hội, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tập thể.

Điều 11.  

-
Hội viên phải bảo vệ uy tín của Hội. Không phát ngôn hoặc dùng đơn thư nặc danh để vu cáo, bôi nhọ cá nhân, tập thể thuộc Hội NSNAVN.

- Khi hội viên có ý kiến đóng góp với lãnh đạo hoặc các đơn vị chuyên môn của Hội, phải gặp trực tiếp hoặc đứng tên gửi văn bản, với những thông tin trung thực, chính xác, có cơ sở và phải chịu trách nhiệm về những thông tin mình đưa ra.

Điều 12. Khi có tranh chấp liên quan đến tác phẩm ảnh hoặc các quyền lợi khác giữa các hội viên với nhau, nếu hội viên nào có nhu cầu đề nghị Hội xác minh, phân xử thì phải gửi đơn nêu rõ nội dung sự việc.

Những tranh chấp xảy ra mà nguyên nhân không thuộc trách nhiệm của Hội NSNAVN, nếu cần Hội tiến hành xác minh, phân xử thì người vi phạm phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tìm hiểu, xác minh.

Điều 13. Hội viên không được sử dụng phương tiện, tài sản của hội cho các hoạt động không vì mục đích chung của hội.

Điều 14. Hội viên khi quan hệ, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức khác cần thể hiện tinh thần tôn trọng, hợp tác, phối hợp.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 15.  Khen thưởng

Hội viên có thành tích trong việc thực hiện tốt Quy tắc này, được Hội NSNAVN xét khen thưởng hoặc đề xuất với cấp trên khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Hội viên vi phạm quy tắc này sẽ bị xử lý theo Điều lệ, Quy chế khen thưởng, kỷ luật và các quy chế khác của Hội.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17.  Sửa đổi, bổ sung Quy tắc

Mọi sửa đổi bổ sung Quy tắc này phải được Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhất trí thông qua.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp này có 5 chương, 18 điều, đã được Ban Chấp hành thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch Hội NSNAVN phê duyệt./.
 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Các Ban chuyên môn                                                    - Chi hội trưởng (phổ biến tới hội viên)
- Lưu VP
 
 
 
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký và đóng dấu)
 
 
 
Vũ Quốc Khánh
 
 
Hội NSNAVN

Tin tức khác