Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam

14/02/2012, 10:18 | Quy chế

(Ban hành theo Quyết định số 285 /QĐ-NA ngày 01 tháng 12 năm 2010)
 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực, cụ thể và hiệu quả vào quá trình phát triển nền Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam.

Một người có nhiều thành tích cũng chỉ được xét tặng 1 lần. Người đã mất nếu có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam cũng có thể được xét truy tặng Kỷ niệm chương.

Điều 2. Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương

1. Kỷ niệm chương được xét tặng hàng năm vào dịp ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (ngày 15 tháng 3).

2. Kỷ niệm chương có thể được  tặng đột xuất cho người có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam.

Điều 3. Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương

Người được tặng kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

 

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 4. Đối tượng xét tặng

1. Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

2. Cán bộ quản lý và cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội.

3. Tập thể và cá nhân khác ngoài Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam.

4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

5. Những người sau đây không thuộc đối tượng xét tặng kỷ niệm chương

- Những người đã được tặng Huy chương Vì sự nghiệp phát triển Nhiếp ảnh Việt Nam ( Huy chương vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam có giá trị như Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam)

- Những người bị khai trừ  khỏi Hội và những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng

1. Đối với đối tượng được quy định tại khoản 1, 2 của Điều 4 Quy chế này:

- Là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có thành tích, có tuổi Hội ít nhất 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ).

- Là cán bộ, nhân viên công tác ở các đơn vị thuộc cơ quan văn phòng Hội có thành tích xuất sắc, nữ có ít nhất 15 năm, nam có ít nhất 20 năm công tác liên tục.

- Các hội viên đã là Uỷ viên Ban Chấp hành từ 1 khoá trở lên.

- Hội viên, cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc, có 10 năm tuổi hội hoặc 10 năm công tác liên tục tại cơ quan Văn phòng Hội đã từ trần được xét truy tặng Kỷ niệm chương.

2. Đối với các đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 4 quy chế này

- Phóng viên nhiếp ảnh đã hy sinh và được công nhận là liệt sĩ.

- Các tập thể và cá nhân thuộc các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc tác động trực tiếp đến sự phát triển của phong trào và nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam trong thời gian ít nhất từ 3 - 5 năm (được các Bộ, ngành, địa phương đồng ý với đề nghị của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam).

3. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài quy định tại khoản 4 - Điều 4 quy chế này, phải có thành tích góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế.

 

Chương III

TRÌNH TỰ LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 6. Trình tự lập hồ sơ

1. Cá nhân được quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 của Quy chế này làm bản thành tích có chứng nhận của Chi hội hoặc của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương hoặc cơ quan gửi về Ban Tổ chức - Thi đua – Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

2. Các tập thể, cá nhân được quy định tại khoản 3 - Điều 4 của Quy chế  này do các tổ chức cơ sở của Hội hoặc các cơ quan đơn vị liên quan đề nghị, được các Bộ, Ngành, địa phương đồng ý.

3. Đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Ban đối ngoại của Hội đề nghị.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét tặng

- Tờ trình hoặc văn bản đề nghị tặng kỷ niệm chương của Ban Tổ chức - Thi đua – Hội viên.

- Biên bản họp Hội đồng thi đua.

- Bản khai thành tích của cá nhân có xác nhận của Chi hội hoặc đơn vị cơ sở.

- Danh sách trích ngang đề nghị tặng kỷ niệm chương do Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên đề nghị.

Điều 8. Xét tặng

Ban Thường vụ xét, Chủ tịch Hội ký quyết định tặng Kỷ niệm chương.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thời gian nhận hồ sơ

1. Các cá nhân, đơn vị gửi đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương về Ban Tổ chức - Thi đua – Hội viên trước ngày 31/ 10 hàng năm.

2. Thời gian xét tặng: Tháng 12 hàng năm

3. Tổ chức trao kỷ niệm chương: Tháng 3 hàng năm

Điều 10. Cơ quan thực hiện

Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên là cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét Hồ sơ báo cáo Hội đồng thi đua và trình Ban thường vụ, Chủ tịch Hội ra quyết định.

Điều 11. Hướng dẫn thực hiện

Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên hướng dẫn thực hiện  quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát hiện những điều chưa phù hợp, các Chi hội và các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn phản ánh về Hội để Ban Chấp hành xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/12 /2010. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hủy bỏ.

Tin tức khác