Quy chế xét tặng giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân (giai đoạn 2016 - 2020)

22/05/2020, 00:58 | Thông báo hội

Mẫu đăng ký dự xét Giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân (giai đoạn 2016 - 2020):

GIẢI SÁNG TÁC VHNT
ĐỀ TÀI HẢI QUÂN NDVN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
........................., ngày..... tháng......năm 2020
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Xét tặng giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật 
Báo chí Hải quân, giai đoạn (2016 - 2020)
 
 
Người đăng ký:        
Nơi công tác, hoặc sinh sống:………………………
Địa chỉ: …………………………………………
…………………………………………….. ………………………………………………...
Chức vụ:        
Điện thoại:        
Tên tác phẩm:    
Loại hình, thể loại:    
Tác giả:                
Đã sử dụng bao nhiêu lần, ở những đâu, thời gian công bố lần đầu: .....................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Tự đánh giá khái quát về tác phẩm:..................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XÁC NHẬN
(Nơi công tác hoặc địa phương)
 
 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Minh Khôi/(theo BTC)

Tin tức khác