Quy chế xét phong tước hiệu nghệ sĩ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

14/02/2012, 10:17 | Quy chế

(Ban hành theo Quyết định số: 288 QĐ-NA ngày 01 tháng 12 năm 2010)
 

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1.Tước hiệu của Hội NSNAVN trao tặng cho Hội viên và người ngoài Hội có thành tích, có đóng góp xây dựng Hội, thực hiện tốt Điều lệ của Hội. Người được phong tước hiệu có quyền ghi danh hiệu đó trong tiểu sử, trên các xuất bản phẩm và danh thiếp của mình.

Người nào vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng Điều lệ của Hội, làm mất uy tín của Hội sẽ bị thu hồi tước hiệu.

2. Hội viên Hội NSNAVN muốn được xét phong tước hiệu phải tự làm đơn (theo hướng dẫn của Hội NSNAVN), có xác nhận của Chi hội gửi về Trung ương Hội. Với người ngoài Hội thì các ban chuyên môn và chức năng đề nghị có sự đồng thuận của người được đề cử và tổ chức cơ sở.

3.Việc xét và công bố quyết định phong tước hiệu được tổ chức vào cuối năm.

II. CÁC TƯỚC HIỆU CỦA HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

Hội NSNAVN có các tước hiệu như sau:

1.  Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

- Tiếng Anh:  Artist of Vietnam  Association  of  Photographic Artist

- Viết tắt là :  AVAPA

2. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

-Tiếng Anh: Excellence Artist of Vietnam Association of  Photographic  Artist

-Viết tắt: EVAPA

3. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc

- Tiếng Anh: Gold Excellence  Artist  of  Vietnam  Association  of  Photographic Artist

 - Viết tắt: EVAPA/G

4. Nhà nghiên cứu lý luận phê bình Nhiếp ảnh:

 - Tiếng Anh:Photograph Scholar of Vietnam  Association  of  Photographic  Artist

- Viết tắt: PS. VAPA

5. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc    

- Tiếng Anh: Especial Artist  of  Vietnam   Association  of  Photographic  Artist

- Viết tắt: ES VAPA

6. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh danh dự Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

- Tiếng Anh: Hons. Artist of Vietnam  Association  of  Photographic Artist

- Viết tắt: Hon VAPA

III. TIÊU CHÍ XÉT TẶNG CÁC TƯỚC HIỆU:

1. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (AVAPA):

- Hội viên khi kết nạp vào Hội NSNAVN đồng thời được phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (AVAPA).

2. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc (EVAPA):

- Có tuổi Hội từ 7 năm trở lên với 15 tác phẩm ảnh riêng biệt đoạt giải hoặc được trưng bày trong các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) và giải Khuyến khích trong các cuộc thi khu vực, bộ, ngành do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức ; Ảnh được tặng Cup VAPA, giải thưởng xuất sắc hàng năm của Hội NSNAVN hoặc đoạt giải thưởng lớn, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Bằng Danh dự tại các cuộc thi ảnh quốc tế do FIAP tổ chức, bảo trợ nhưng phải có ít nhất 3 Huy chương Đồng quốc gia (hoặc 2 Huy chương Đồng quốc gia và 01 Huy chương đồng FIAP)

3. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G):

- Người được xét phong tước hiệu này phải là hội viên đã được phong tước hiệu E.VAPA ít nhất 05 năm.

- Có 20 tác phẩm riêng biệt đoạt giải hoặc được treo trong các cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) và khuyến khích trong các cuộc thi ảnh khu vực, bộ ngành do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức; Ảnh được tặng Cup VAPA, giải thưởng xuất sắc hàng năm của Hội NSNAVN hoặc đoạt giải thưởng lớn, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Bằng Danh dự tại các cuộc thi ảnh quốc tế do FIAP tổ chức, bảo trợ nhưng phải có ít nhất 5 Huy chương Đồng quốc gia (hoặc 3 Huy chương Đồng quốc gia và 2 Huy chương Đồng FIAP).

4. Nhà nghiên cứu Lý luận phê bình nhiếp ảnh (PS.VAPA):

- Dành cho các hội viên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chuyên làm công tác lý luận phê bình với các yêu cầu sau:

            + Có trình độ học vấn đại học trở lên.

            + Có ít nhất 20 bài viết về nhiếp ảnh, trong đó có từ 10 bài trở lên có giá trị lý luận, học thuật, đặt ra những vấn đề của sáng tác nhiếp ảnh hoặc định hướng cho sáng tác ảnh.

            + Có tuổi Hội từ 7 năm trở lên.

- Hội viên nào vừa hoạt động sáng tác vừa làm công tác lý luận phê bình nếu đủ tiêu chuẩn theo các qui định trên đều được mang các tước hiệu khác nhau.

5. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc (ES.VAPA)

- Tước hiệu này dành cho những Hội viên có nhiều cống hiến trong một thời gian dài, liên tục vì lợi ích của Hội và sự phát triển của nền nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà.

- Hội viên đã đảm nhiệm Chi hội trưởng từ 2 nhiệm kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật, Uỷ viên Ban Kiểm tra, Trưởng các ban chuyên môn từ một nhiệm kỳ trở lên với những đóng góp tích cực, có hiệu quả cho Chi hội và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ được xét tặng.

6. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh danh dự (Hon.VAPA):

- Tước hiệu này dành cho những người ngoài Hội có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển Nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam.

IV. TRÌNH TỰ LẬP HỒ SƠ VÀ  XÉT PHONG TƯỚC HIỆU

1. Trình tự lập hồ sơ:

   Các cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn theo tiêu chí xét chọn E.VAPA, E.VAPA/G  tự làm hồ sơ gửi về Hội đồng xét phong tước hiệu của Hội (qua Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên hoặc tổ thư ký). Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị phong tước hiệu (có ý kiến xác nhận của Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại địa phương hoặc Hội Văn học Nghệ thuật địa phương).

- Nộp 15 tác phẩm tự chọn bao gồm cả ảnh đoạt giải và không đoạt giải cỡ 20x30 cm. Đối với người đề nghị E.VAPA, E.VAPA/G thì các tác phẩm này không trùng với các tác phẩm khi làm hồ sơ xét tước hiệu A.VAPA, E.VAPA.

- Với người đề nghị E.VAPA, E.VAPA/G, phải có bản thống kê các tác phẩm được tính điểm, kèm theo bản photocopy bằng chứng nhận tác phẩm.

- Đối với người đề nghị phong Nhà nghiên cứu Lý luận phê bình Nhiếp ảnh, ngoài đơn đề nghị như trên phải có bản thống kê các tác phẩm, các bài viết  đã được xuất bản và gửi kèm theo bản photocopy các bài viết và tác phẩm trên.

2. Xét phong tước hiệu:

- Ban tổ chức - thi đua - hội viên và tổ thư ký tiếp nhận, rà soát từng hồ sơ, phân loại hồ sơ giao cho các Hội đồng thẩm định tác phẩm.

- Hội đồng Nghệ thuật: Thẩm định tác phẩm của người đề nghị phong tước hiệu E.VAPA, E.VAPA/G.

- Ban Lý luận phê bình: Xét các tác phẩm và bài viết của  người đề nghị phong Nhà nghiên cứu Lý luận phê bình Nhiếp ảnh.

- Ban Tổ chức - Thi đua - hội viên tổng hợp kết quả thẩm định tác phẩm, ý kiến của các ban chuyên môn, ban chức năng, xem xét các điều kiện, lên danh sách đề nghị Ban Chấp hành xét phong tước hiệu.

- Ban Chấp hành (đồng thời là Hội đồng xét phong tước hiệu), xét và quyết định phong tặng tước hiệu.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Hàng năm Hội viên gửi hồ sơ đề nghị xét phong tước hiệu về Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên trước ngày 31/10.

2. Hội đồng xét phong tước hiệu tiến hành xét trong quý 4 hàng năm và công bố vào dịp ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (ngày 15/3 hàng năm).

3. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/12/2010, các văn bản ban hành trước đây trái với Quy chế này đều hủy bỏ.

Tin tức khác