Quy chế xét kết nạp Hội viên (Ban hành theo Nghị quyết số: 209/NQ-NA ngày 02 tháng 12 năm 2016)

12/12/2016, 10:15 | Quy chế
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

QUY CHẾ
XÉT KẾT NẠP HỘI VIÊN
(Ban hành theo Nghị quyết số: 209/NQ-NA  ngày 02 tháng 12 năm 2016)

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Tiêu chuẩn:

1. Là công dân Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện làm đơn  gia  nhập Hội.

2. Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thành phố. Các trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành quyết định.

3. Là người có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết xây dựng Hội.

4. Trình độ nghề nghiệp:

a. Với người sáng tác ảnh: Có đủ 60 điểm trong đó phải có 40 điểm trong nước, trong đó có ít nhất 1 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm ảnh toàn quốc hoặc quốc tế tại Việt Nam do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Mỗi tác phẩm chỉ được tính điểm một lần. Riêng tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh tại các trường Đại học trong nước, quốc tế được tính 10 điểm.

Đối với những người sinh sau năm 1975 phải có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

b. Với người làm công tác lý luận phê bình nhiếp ảnh phải có 10 bài viết nghiên cứu có tính lý luận, học thuật được in trên Tạp chí Nhiếp ảnh hoặc các báo, tạp chí, có trình độ sáng tác ảnh nhất định (thông qua bộ ảnh gồm 10 tác phẩm gửi kèm), tốt nghiệp Đại học trở lên.

c. Người làm công tác giảng dạy nhiếp ảnh: Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, đã qua ít nhất 5 năm trực tiếp giảng dạy chuyên ngành nhiếp ảnh ở bậc Đại học, Cao đẳng nhiếp ảnh và các cơ sở đào tạo nhiếp ảnh tương đương ở các thành phố trực thuộc Trung ương, được nhà trường nơi người xin vào Hội  làm công tác giảng dạy giới thiệu, có trình độ sáng tác ảnh nhất định (thông qua bộ ảnh gồm 10 tác phẩm gửi kèm).

d. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành quyết định.

II. Cách tính điểm

a.  Hội viên sáng tác ảnh nghệ thuật:

1. Triển lãm toàn quốc, triển lãm quốc tế tại Việt Nam do Hội NSNAVN tổ chức.

- Huy chương Vàng, Giải thưởng lớn:                           15 điểm
- Huy chương Bạc:                                                         13 điểm
- Huy chương Đồng:                                                       12 điểm
- Giải Khuyến khích:                                                        11 điểm
- Ảnh trưng bày triển lãm:                                               10 điểm

2. Triển lãm ảnh Khu vực, các cuộc thi do Hội NSNAVN cùng tổ chức

- Huy chương Vàng, (và tương đương):                        10 điểm
- Huy chương Bạc:                                                           8 điểm
- Huy chương Đồng:                                                         6 điểm
- Giải Khuyến khích:                                                         4 điểm
- Ảnh trưng bày triển lãm:                                                 2 điểm

3. Các cuộc thi cấp tỉnh và tương đương (Cục, Vụ,…): 
- Giải Nhất:                                                                      6 điểm
- Giải Nhì:                                                                        5 điểm
- Giải Ba:                                                                         4 điểm

4. Các cuộc thi ảnh quốc tế do FIAP (Fédération International d’Art Photographique - Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế), ISF (Image Sans Frontière - Hội hình ảnh không biên giới), RPS (Royal Photographic Society – Hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh quốc), PSA (Photographic Society of America – Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ) tổ chức hoặc bảo trợ (tổ chức ở nước ngoài) hoặc tại Việt Nam do VAPA bảo trợ bằng văn bản:

- Huy chương Vàng:                                                       10 điểm
- Huy chương Bạc:                                                           8 điểm
- Huy chương Đồng:                                                         6 điểm
- Bằng Danh dự:                                                               2 điểm                                 
- Không tính điểm cho ảnh trưng bày triển lãm và các giải đồng đội.

5. Giải thưởng do UBTQ Liên hiệp các Hội VHNTVN tổ chức:

- Giải Nhất:                                                                       6 điểm
- Giải Nhì:                                                                         5 điểm
- Giải Ba:                                                                          4 điểm

6. Triển lãm ảnh cá nhân do Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ:

Bộ ảnh được tính 6 điểm, mỗi tác giả chỉ được tính điểm một cuộc triển lãm để xét kết nạp hội viên Hội NSNAVN.
        
b.  Hội viên lý luận phê bình:

Phải có 10 công trình biên soạn về Nhiếp ảnh hoặc bài viết đăng trên Tạp chí Nhiếp ảnh và các báo, tạp chí có giá trị được Ban Lý luận phê bình chấp nhận, đề nghị kết nạp.

c. Hội viên làm công tác giảng dạy: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn mới được xét kết nạp.

B.  HỒ SƠ XIN VÀO HỘI

1. Đơn xin gia nhập Hội có ý kiến của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và Ban Chấp hành Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại địa phương đề nghị. Nơi chưa có Chi hội thì phải có xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương.

2. Bản sơ yếu lý lịch (theo quy định chung của Nhà nước), có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác.

3. Bản thống kê các tác phẩm được giải, được triển lãm ở các cuộc thi  hoặc các công trình nghiên cứu đã xuất bản (kèm theo tác phẩm và bản photocopy các bằng chứng nhận có xác nhận của Chi hội Trưởng).

4. Bản photocopy văn bằng tốt nghiệp THPT, tương đương hoặc Đại học trở lên, có công chứng (áp dụng cho trường hợp sinh sau năm 1975).

5. 15 ảnh cỡ 13x18 cm, tự chọn đối với tác giả sáng tác ảnh nghệ thuật, không bao gồm những tác phẩm đã được tính điểm trong hồ sơ xin kết nạp.

6. 02 ảnh chân dung cỡ 2x3 cm để làm thẻ và 01 ảnh chân dung cỡ 9x12cm để lưu hồ sơ.

C.  XÉT DUYỆT VÀ KẾT NẠP

1. Người muốn vào Hội phải tự nguyện làm hồ sơ gửi Ban Chấp hành Hội.

2. Quy định xét duyệt:

- Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, tính điểm, phân loại.

- Hội đồng Nghệ thuật thẩm định các tác phẩm và công trình nhiếp ảnh của người sáng tác, Ban Lý luận phê bình thẩm định các bài viết, công trình của người làm Lý luận phê bình. Sau khi thẩm định, Hội đồng nghệ thuật, Ban Lý luận phê bình có nhận xét đánh giá từng trường hợp bằng văn bản.

-  Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên tổng hợp kết quả thẩm định của Hội đồng nghệ thuật và Ban lý luận phê bình đối với từng trường hợp trình Ban Chấp hành xét duyệt.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, Ban Chấp hành xét kết nạp hội viên. Việc kết nạp hội viên mới phải được quá 1/2 số uỷ viên Ban Chấp hành tán thành.

3. Mỗi năm xét kết nạp hội viên một lần vào cuối năm.

4. Tuổi hội của hội viên được tính từ ngày ra quyết định kết nạp.

5. Chi hội có trách nhiệm trực tiếp tổ chức kết nạp hội viên mới theo quy định tại Điều 26, Chương IV, Điều lệ Hội Nghệ  sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

D. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 02/12/2016, các văn bản ban hành trước đây trái với Quy chế này đều hủy bỏ.
 

Nơi nhận:    
- Các Ban chuyên môn   
- Chi hội Trưởng (phổ biến tới hội viên)       
- Lưu VP

                                                                   
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký)
Vũ Quốc Khánh
 

Tin tức khác