Quy chế xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2020

02/04/2020, 11:06 | Thông báo hội
 
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM
 
Số:  39 /QC-NA
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
             Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020
 
QUY CHẾ
XÉT GIẢI THƯỞNG NHIẾP ẢNH XUẤT SẮC NĂM 2020
CỦA HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
 
Theo thông lệ hằng năm và quyết định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ban Chấp hành Hội thông báo Quy chế xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh năm 2020 như sau:

1/ Đối tượng dự giải: Là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

2/ Giải thưởng xuất sắc năm 2020 gồm:

a) Cúp Vàng VAPA:  Giải thưởng dành cho tác phẩm, công trình nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc trong năm 2020.

b) Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc xếp theo các loại A, B, C.

3/ Các tác phẩm, công trình gửi đến dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020 cần đạt các yêu cầu sau:

a) Tác phẩm ảnh:
* Những tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi cấp Tỉnh hoặc tương đương, đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích từ cấp Khu vực hoặc tương đương trở lên do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc bảo trợ; hoặc đoạt các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các cuộc thi ảnh quốc tế được tổ chức từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2020.
 
Cỡ ảnh 30cm x 40cm hoặc 30cm x 45cm. Phía sau ảnh dán phiếu tác phẩm ghi rõ những nội dung theo mẫu của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (kèm theo bản photocopy bằng chứng nhận dán sau ảnh). Mỗi tác phẩm gửi kèm 1 file ảnh có cùng kích cỡ để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong DVD, USB hoặc gửi qua Email: bansttl.vapa@gmail.com, nếu không có đủ file ảnh kèm theo sẽ không được xét.

*Tác phẩm tự chọn của tác giả chụp từ tháng 11/2019 đến 10/2020. Mỗi tác giả chỉ được gửi 01 tác phẩm cỡ 30cm x 40cm hoặc 30cm x 45cm. Phía sau ảnh dán phiếu tác phẩm ghi rõ những nội dung theo mẫu của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Mỗi tác phẩm gửi kèm 1 file ảnh có cùng kích cỡ để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong DVD, USB hoặc gửi qua Email: bansttl.vapa@gmail.com, nếu không có đủ file ảnh kèm theo sẽ không được xét.
 
b) Các công trình sách nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh, sách ảnh nghệ thuật, sách kỹ thuật của hội viên có giá trị được công luận đánh giá cao, xuất bản từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020. Số trang và khổ sách: Đối với sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật: tối thiểu 60 trang, khổ 13cm x 18cm (sau khi quy đổi); Đối với sách ảnh: tối thiểu 80 trang, khổ 21cm x 21cm (sau khi quy đổi). Mỗi công trình sách ảnh gửi 03 bản; sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật gửi 05 bản, kèm theo phiếu tác phẩm, công trình ghi rõ những nội dung theo mẫu của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

4/ Mỗi tác giả chỉ được nhận 01 giải thưởng.

5/ Nếu tác giả gửi tác phẩm ảnh hoặc công trình sách dự xét cả 2 hình thức: Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc và Hỗ trợ sáng tác (dù tác phẩm ảnh, công trình sách không trùng nhau), thì mỗi tác giả hội viên chỉ được hưởng kinh phí từ một trong hai hình thức: hoặc là Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, hoặc là kinh phí Hỗ trợ sáng tác, trên cơ sở lấy hình thức nào có kết quả cao hơn.
 
6/ Tác phẩm đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020 của cá nhân trùng với tác phẩm nằm trong số ảnh triển lãm của tập thể Chi hội đã được hỗ trợ sáng tác, vẫn được hưởng nguyên giá trị tiền thưởng.

7/ Thời hạn nhận tác phẩm ảnh: Đến hết ngày 31/10/2020.
Thời hạn nhận công trình, sách về nhiếp ảnh: Đến hết ngày 30/9/2020.
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không trả lại những tác phẩm gửi dự giải.

Nơi nhận:
Ban Sáng tác, Triển lãm - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3943 5885
(Yêu cầu ghi rõ ngoài phong bì: Ảnh hoặc công trình nhiếp ảnh tham dự Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc 2020).

* Điều kiện thanh toán tiền giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc được nêu rõ tại mẫu phiếu tác phẩm, công trình kèm theo.

 
Nơi nhận:                                                               
- Các Ban chuyên môn; 
- Chi hội Trưởng (phổ biến tới hội viên);                     - Lưu VP, Ban STTL.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 
 
Vũ Quốc Khánh
 

 
PHIẾU TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH NHIẾP ẢNH
Dự xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020
 
 
Họ và tên:
Nghệ danh (nếu có):             Nữ:              Nam:
Địa chỉ:
Tỉnh, Thành phố:
Hội viên sinh hoạt tại Chi hội:
Điện thoại: Email:
Số chứng minh nhân dân:                                      Ngày cấp:                         Nơi cấp:
Số và thông tin tài khoản ngân hàng (đúng tên tác giả và trùng tên trong CMND):
 
     
 
TTT   Tên tác phẩm
(Tên công trình)
Thời gian đoạt giải, triển lãm hoặc tự chọn
(Năm xuất bản đối với công trình nhiếp ảnh)
1    
2    
3    
4    
...    
 
(Tác giả gửi tác phẩm hoặc công trình nhiếp ảnh dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc của Hội NSNAVN năm 2020 phải ghi đầy đủ thông tin theo mẫu trên và gửi kèm theo tác phẩm hoặc công trình nhiếp ảnh).
 
                                                 Chữ ký của tác giả
                                                                            (Ghi rõ họ và tên)                       
 
 
 
Hội NSNAVN

Tin tức khác