Quy chế Thi đua - Khen thưởng và Xử lý kỷ luật

31/07/2017, 16:08 | Quy chế
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------
 
QUY CHẾ
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT
của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
(Ban hành theo Quyết định số: 124/QĐ-NA ngày 15 tháng 7 năm 2011 )
-----------------------
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng và xử lý kỷ luật thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Các trường hợp ngoài quy định tại Quy chế này khi xem xét thực hiện theo các quy định chung về Thi đua - Khen thưởng và xử lý kỷ luật của Nhà nước.

2. Đối tượng quy định tại Quy chế này là Hội viên và các Chi hội thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

3. Cán bộ, công chức, viên chức biên chế  và người làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan Hội và các đơn vị thuộc cơ quan Văn phòng Hội (nhưng chưa phải hội viên), thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ, khi vi phạm kỷ luật thực hiện theo Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ và Thông tư 03/2006/TT-BNV ngày 8/2/2006 của Bộ Nội vụ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức và các quy định tại Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động.

Điều 2. Nguyên tắc  Khen thưởng và xử lý kỷ luật

a- Khen thưởng

Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác, coi trọng chất lượng.

b- Xử lý kỷ luật:

1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng thời hiệu quy định.

2. Được tiến hành tuần tự từ Chi hội nơi hội viên sinh hoạt lên trên. (Trừ những trường hợp đặc biệt được quy định tại Quy chế này).

3. Khi xử lý kỷ luật Hội viên phải thành lập Hội đồng kỷ luật.

4. Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu vi phạm nhiều hành vi cùng một thời điểm thì chịu hình thức kỷ luật ở hành vi cao nhất.
Chương II 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Điều 3. Các hình thức khen thưởng 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khen thưởng thường xuyên, theo chuyên đề và khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc gồm các hình thức:

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam”;

- Phong tặng các tước hiệu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA);
 
- Tặng Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Tặng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng (và các hình thức tương đương) tại các cuộc thi ảnh;

- Ngoài ra Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được phép đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức cao hơn như Huân chương các loại, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen Chính phủ, Cờ thi đua... đối với các đơn vị cá nhân thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam theo quy định của luật định.

Điều 4. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng

1. Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam”, phong tặng các tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) và Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện theo các Quy chế hiện hành của Hội.

2. Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng cho các cá nhân và tập thể hàng năm phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a- Cá nhân:

- Đối với hội viên là lãnh đạo, quản lý (từ Chi hội Trưởng trở lên):

+ Là nòng cốt và tích cực hoạt động trong phong trào nhiếp ảnh địa phương hoặc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật nước nhà;

+ Tích cực tham gia và có thành tích trong hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh;

+ Quản lý, điều hành đơn vị mình phụ trách tốt, xây dựng đoàn kết nội bộ, được hội viên tín nhiệm;

+ Được đơn vị cơ sở đề nghị khen thưởng.

- Đối với hội viên:

+ Có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác: trong năm có ít nhất 01 tác phẩm đoạt  Huy chương Đồng  trở lên tại các cuộc thi ảnh cấp quốc gia,  khu vực do Hội NSNAVN tổ chức hoặc có các công trình nhiếp ảnh, sách ảnh được dư luận đánh giá cao, được Hội đồng thẩm định các cấp đánh giá tốt;

+ Đối với các cuộc thi quốc tế phải đoạt 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc hoặc 03 Huy chương Đồng

+ Có ý thức đoàn kết xây dựng chi hội cũng như đóng góp đối với phong trào nhiếp ảnh;

+ Đóng hội phí đầy đủ theo quy định;

+ Được Chi hội bình chọn trong phong trào thi đua của chi hội.

b- Chi hội:

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua trong năm;

- Có ít nhất 1/5 Hội viên trong năm đoạt giải thưởng (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng)  tại các cuộc thi ảnh trong nước, quốc tế (tính từ khu vực trở lên);

- Không có Hội viên bỏ sinh hoạt, không đóng hội phí theo quy định;

- Trong năm có hội viên của Chi hội được bầu chọn và đề nghị tặng Bằng khen của Hội.

Điều 5. Thủ tục khen thưởng

1. Việc đề nghị các hình thức khen thưởng thường xuyên và đột xuất do Chi hội đề nghị. Trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành xem xét.

2.  Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng. Hồ sơ gồm:

a- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chi hội trưởng.

b- Biên bản họp Chi hội.

c- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể  có xác nhận của Chi hội trưởng.

Điều 6. Thời gian nhận hồ sơ

1.Việc khen thưởng hàng năm với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Hội chậm nhất ngày 31/12  Chi hội có báo cáo tại Ban tổ chức Thi đua Hội viên Hội NSNAVN. 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổng kết thi đua khen thưởng  hàng năm vào dịp Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3).

2. Khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề: Gửi hồ sơ chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày lập thành tích đột xuất hoặc sau khi kết thúc chuyên đề công tác.

Điều 7. Thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội NSNAVN

1. Căn cứ vào tình hình khen thưởng hàng năm, Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam để chỉ đạo hoạt động khen thưởng trong Hội NSNAVN.

2. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi đua khen thưởng do Ban Chấp hành quy định.
Chương III
 XỬ LÝ KỶ LUẬT
 
Điều 8. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật

1.Vi phạm Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

2.Vi phạm pháp luật bị Tòa tuyên án là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 9. Hình thức kỷ luật

Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vi phạm pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội tùy mức độ mà áp dụng các hình thức kỷ luật:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Miễn nhiệm (đối với các chức danh thuộc Hội);

- Khai trừ ra khỏi Hội.

Điều 10. Quy định hình thức kỷ luật

1. Hình thức Khiển trách

Áp dụng với Hội viên có các hành vi vi phạm kỷ luật: Gây mất đoàn kết nội bộ, lợi dụng uy tín của Hội để trục lợi cá nhân, khai man lý lịch, thành tích, xâm phạm bản quyền... nhưng vi phạm lần đầu và ở mức độ nhẹ.

2. Hình thức Cảnh cáo

Áp dụng đối với các hành vi:

- Như quy định ở hình thức khiển trách nhưng được lặp lại từ 2 lần trở lên.

- Có quan điểm sai trái đi ngược với mục đích và tiêu chí hoạt động của Hội, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Hội.

3. Miễn nhiệm

Áp dụng với những chức danh lãnh đạo, quản lý từ Ban Chấp hành đến các cơ quan chuyên môn trực thuộc Hội vi phạm kỷ luật ở mức độ nghiêm trọng không thể để tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ hoặc thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Hình thức miễn nhiệm sẽ do Ban Chấp hành xem xét và quyết định).

4. Khai trừ khỏi Hội

- Áp dụng với những Hội viên phạm tội bị Tòa án tuyên phạt từ án treo trở lên.

- Hội viên vi phạm Điều lệ làm ảnh hưởng đến Hội một cách nghiêm trọng.

Điều 11. Khiếu nại

1. Trường hợp Hội viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì có AAquyền khiếu nại.

2. Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các Chi hội  khi nhận được khiếu nại của Hội viên phải có trách nhiệm xem xét, trả lời đương sự theo đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hội đồng kỷ luật

Việc thành lập Hội đồng kỷ luật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khi có yêu cầu do Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ra quyết định. Số lượng, thành phần và nguyên tắc làm việc của Hội đồng Kỷ luật do Ban Chấp hành quy định.

Điều 13Quy trình  và hồ sơ xử lý kỷ luật

1. Người vi phạm kỷ luật phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. (Nếu người vi phạm kỷ luật không làm bản kiểm điểm, không dự họp kiểm điểm do Chi hội triệu tập, chi hội vẫn có quyền tổ chức họp kiểm điểm vắng mặt).

2. Chi hội có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để người vi phạm kỷ luật kiểm điểm trước tập thể Chi hội. Biên bản họp chi hội phải có đề nghị hình thức kỷ luật của chi hội gửi về Hội kèm theo các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc xem xét kỷ luật.

Nếu là Ủy viên Ban Chấp hành của Hội có mắc khuyết điểm, phải được kiểm điểm trong Ban Chấp hành (mức độ, hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành quyết định) và thông báo quyết định kỷ luật cho chi hội nơi Ủy viên Ban Chấp hành đó sinh hoạt.

3. Ban Kiểm tra của Hội có quyền thẩm tra hội viên, chi hội có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, đề nghị mức kỷ luật (nếu có) để Ban Chấp hành quyết định khi xử lý kỷ luật.

Điều 14. Xóa tên trong danh sách Hội viên 

- Hội viên có 2 năm không sinh hoạt, không đóng hội phí (quy định tại Điều 30 Điều lệ Hội) thì xóa tên trong danh sách hội viên.

- Việc xóa tên trong danh sách Hội viên do Chi hội trưởng và trưởng Ban tổ chức  - Thi đua - Hội viên đề nghị, Ban Chấp hành xem xét quyết định.

- Sau thời hạn 01 năm nếu hội viên trở lại sinh hoạt, đóng hội phí đầy đủ thì tiếp tục làm đơn thông qua chi hội đề nghị Ban chấp hành xem xét phục hồi tư cách hội viên.
 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gồm 4 Chương, 15 Điều đã được Ban Chấp hành Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2011. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hủy bỏ.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- Các Ban chuyên môn;
- Chi hội trưởng (phổ biến tới hội viên);
- Lưu VP
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký và đóng dấu)
 
 

Vũ Quốc Khánh
 
Hội NSNAVN

Tin tức khác