Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật và công tác giám khảo

14/02/2012, 10:04 | Quy chế

(Ban hành theo Quyết định số:283 /QĐ-NA ngày 01 tháng 12 năm 2010)

I. Tổ chức của Hội đồng Nghệ thuật:

Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNAVN do Ban Chấp hành bầu ra, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành, có nhiệm vụ thẩm định giá trị nghệ thuật các tác phẩm nhiếp ảnh trong và ngoài nước đứng tên Hội NSNAVN, góp phần vào việc định hướng sáng tác và phát triển nền nhiếp ảnh Việt Nam tiên tiến và giàu bản sắc dân tộc.

Hội đồng Nghệ thuật hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm, họp toàn thể mỗi năm một lần vào trước phiên họp chính thức của Hội nghị Ban Chấp hành thường niên.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nghệ thuật:

1. Đề nghị với Chủ tịch Hội NSNAVN thành lập Hội đồng giám khảo, Ban giám khảo cuộc thi ảnh toàn quốc, cuộc thi ảnh quốc tế tại Việt Nam và các cuộc thi do Hội NSNAVN bảo trợ với sự phối hợp của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, khu vực.

2. Tham gia Hội đồng giám khảo, ban tuyển chọn và thẩm định ảnh tại cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, xét giải thưởng ảnh, xét tài trợ sáng tác hằng năm của Hội và thẩm định, đánh giá ảnh theo yêu cầu của cơ quan văn hóa, đối nội và đối ngoại ở Trung ương.

3. Xem xét danh sách giám khảo các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố do Hội VHNT địa phương đề nghị.

4. Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với Ban Sáng tác - Triển lãm, Ban Lý luận - phê bình trong việc xác định nội dung chương trình tập huấn, trại sáng tác và hội thảo nghiệp vụ nhiếp ảnh.

5. Tổng kết hoạt động sáng tạo nghệ thuật, đề xuất biện pháp, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật nhiếp ảnh trong phạm vi toàn quốc.

III. Thành lập các Hội đồng giám khảo và Ban giám khảo:

Thuật ngữ Hội đồng giám khảo dùng cho cuộc thi ảnh cấp khu vực, bộ, ngành, quốc gia và quốc tế. Thuật ngữ Ban giám khảo dùng cho cuộc thi ảnh cấp tỉnh, thành.

- Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật hoặc Phó chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật đề cử, lên danh sách Hội đồng giám khảo, Ban giám khảo. Cơ sở lựa chọn, đề cử nhân sự dựa vào tiêu chí và thể lệ cuộc thi, danh sách hội viên tham gia giám khảo đã được Ban Chấp hành thông qua.

- Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, Ban giám khảo do Chủ tịch Hội NSNAVN ký.

- Mỗi thành viên giám khảo tham gia không quá 5 lần chấm ảnh trong một năm tại các cuộc thi do Hội tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc bảo trợ. Trường hợp tham gia giám khảo nhiều hơn cần có ý kiến của Hội đồng Nghệ thuật và Chủ tịch Hội NSNAVN.

- Hội đồng giám khảo, Ban giám khảo bảo đảm sự công tâm và trách nhiệm cao. Các thành viên giám khảo không tham gia dự thi tại cuộc thi mình có trách nhiệm thẩm định. Giám khảo đã thẩm định cấp tỉnh sẽ không thẩm định cấp khu vực.

- Thành viên giám khảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cuộc thi do Ban tổ chức và Chủ tịch Hội đồng giám khảo, Trưởng Ban giám khảo yêu cầu, có chính kiến rõ ràng, được quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải bảo đảm tính tổ chức kỷ luật, phát huy dân chủ và giữ uy tín cho Hội đồng giám khảo, Ban giám khảo và Hội đồng Nghệ thuật.

IV. Trình tự tổ chức việc thẩm định ảnh tại các cuộc thi

1. Sau khi Ban tổ chức công bố thể lệ cuộc thi, thì Chủ tịch Hội đồng giám khảo hoặc Trưởng ban giám khảo nêu quy chế, tiêu chí chấm và chọn ảnh treo, ảnh vào giải, tiêu chí chọn giải Đồng đội hay các phần thưởng kèm theo (nếu có).

2. Việc đánh giá nhận xét ảnh được tiến hành dưới hai hình thức: trao đổi thảo luận và bỏ phiếu. Quyết định ảnh vào giải, ảnh treo thông qua số phiếu quá bán.

3. Trong trường hợp các ảnh được số phiếu, điểm bằng nhau thì ảnh nào có phiếu của Chủ tịch Hội đồng giám khảo, hoặc Trưởng Ban giám khảo có giá trị cao hơn.

4. Tại một cuộc thi ảnh số lượng ảnh của một tác giả dự thi, số lượng giải thưởng dành cho một tác giả do Ban tổ chức quy định.

5. Các thành viên giám khảo phải tham gia vào Hội thảo nghiệp vụ sau các cuộc thi ảnh (nếu có).

6. Chủ tịch Hội đồng giám khảo, Trưởng Ban giám khảo có trách nhiệm đánh giá, tổng kết về chất lượng cuộc thi và công bố trên các phương tiện thông tin của Hội.

V. Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo và Ban giám khảo sau khi kết thúc cuộc thi:

- Lập biên bản chấm và chọn ảnh kèm theo với thể lệ cuộc thi, nêu rõ kết quả việc chấm giải.

- Nếu phát hiện thấy trong việc chấm ảnh, thành viên giám khảo hoặc người dự thi không trung thực thì có thể hủy bỏ kết quả giải, cần xem xét lại toàn cục hay từng phần do Ban tổ chức quyết định và phải ghi biên bản.

- Thành viên giám khảo các cuộc thi nếu có sai trái phải chịu các hình thức kỷ luật của Hội NSNAVN, tạm thời đình chỉ việc chấm ảnh trong thời gian truy xét các sai phạm.

- Hội đồng giám khảo, Ban giám khảo yêu cầu Ban tổ chức các cuộc thi ảnh tại khu vực và cấp tỉnh, thành phải gửi ảnh các tác phẩm đoạt giải và biên bản chấm ảnh cho Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNAVN trước khi Chủ tịch Hội ra quyết định cấp bằng chứng nhận cho các tác phẩm đoạt giải.

- Chủ tịch Hội NSNAVN có quyền không công nhận các ảnh đoạt giải, ảnh triển lãm tại các cuộc thi cấp toàn quốc, khu vực hoặc cấp tỉnh, thành khi tác phẩm đó vi phạm các điều quy định trong thể lệ, có hại cho nền nhiếp ảnh nước nhà. Quyết định đó cần có sự đồng thuận quá bán của Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Chủ tịch Hội đồng giám khảo hoặc Trưởng Ban giám khảo và Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

VI. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực từ ngày  01/12 /2010, các văn bản trước đây trái với quy chế này đều hủy bỏ.

Tin tức khác