Quy chế hoạt động của Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

14/02/2012, 10:16 | Quy chế

(Ban hành theo Quyết định số:287 /QĐ-NA ngày 01 tháng 12 năm 2010)
 

Căn cứ Điều 26 - Chương IV - Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và thực hiện hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, Ban Chấp hành Hội NSNAVN ban hành Quy chế hoạt động của chi hội NSNA như sau:

1. Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội được thành lập theo chuyên ngành, địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có chi hội, 3 hội viên trở lên được thành lập chi hội. Ở cấp cơ sở, không thực hiện chia tách chi hội; Trong những trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Chấp hành xem xét quyết định.

- Ban chấp hành Hội NSNAVN ra quyết định thành lập và trực tiếp quản lý các chi hội.

- Chi hội chịu sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và phối hợp với Hội VHNT địa phương, cùng Hội, Phân hội và các câu lạc bộ nhiếp ảnh địa phương, ngành để hoạt động nghiệp vụ.

2. Thể thức thành lập chi hội:

Theo trình tự:

- Tập thể hội viên họp bàn thống nhất, có văn bản đề nghị thành lập chi hội kèm theo bản xác nhận của Hội VHNT địa phương hoặc lãnh đạo ngành gửi về Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên Hội NSNAVN cùng với danh sách đề nghị Chi hội trưởng, Chi hội phó, các ủy viên và toàn thể hội viên của chi hội xin thành lập.

- Sau khi có quyết định của Ban Chấp hành Hội, chi hội chính thức đi vào hoạt động.

3. Tên gọi chi hội:

- Tên các chi hội đều dùng “Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam” tiếp theo là tên đơn vị công tác hoặc địa phương và số thứ tự (nếu có)

Ví dụ:

+ Chi hội NSNAVN tỉnh Cà Mau

+ Chi hội NSNAVN Hà Nội 2.

+ Chi hội NSNAVN Thông tấn xã Việt Nam.

4. Tổ chức của chi hội:

- Điều hành hoạt động chi hội là Ban Chấp hành Chi hội, Chi hội trưởng, Chi hội phó.

- Ở chi hội có 10 hội viên trở lên được bầu Ban Chấp hành Chi hội; Chi hội có 5 hội viên trở lên được bầu 1 Chi hội trưởng và 1 Chi hội phó. Chi hội có dưới 5 hội viên bầu 1 Chi hội trưởng.

- Việc bầu Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Chủ tịch Hội NSNAVN ra quyết định công nhận kết quả bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó và Ban Chấp hành chi hội.

- Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành chi hội theo nhiệm kỳ của Đại hội toàn quốc.

5. Nhiệm vụ của chi hội:

- Chi hội NSNAVN có nhiệm vụ: phổ biến Điều lệ Hội tới hội viên, quản lý hội viên; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trong chi hội; Triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Tổng hợp nguyện vọng và kiến nghị của hội viên, báo cáo Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ; Phối hợp hoạt động nhiếp ảnh với các chi hội thuộc Hội NSNAVN và phân hội thuộc Hội VHNT điạ phương, làm nòng cốt trong phong trào sáng tác ảnh; Giải quyết các công việc do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ủy nhiệm; Thu nộp hội phí; Đề nghị khen thưởng kỷ luật đối với hội viên thuộc chi hội; Tổ chức kết nạp hội viên mới.

6. Tài khoản và con dấu:

- Theo Điều lệ Hội NSNAVN, chi hội không có tài khoản và con dấu riêng. Nhưng tùy nhu cầu hoạt động, nếu được Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan cho phép có thể khắc con dấu riêng sau khi đã báo cáo Ban Thường vụ Hội NSNAVN. Chi hội có tài khoản và con dấu riêng phải hoạt động theo qui định của pháp luật.

7. Chế độ sinh hoạt của chi hội:

- Định kỳ từ 3 tháng đến 6 tháng sinh hoạt 1 lần.

- Có việc phát sinh, Chi hội trưởng có quyền triệu tập sinh hoạt thêm.

8. Chế độ báo cáo:

Sáu tháng một lần, chi hội tổng hợp tình hình, báo cáo về Văn phòng Hội, gồm:

- Số hội viên (thay đổi, thuyên chuyển, kết nạp, từ trần).

- Kết quả hoạt động (sáng tác, phong trào, triển lãm...)

- Thành tích của hội viên.

- Đề nghị, kiến nghị...

9. Tài chính của chi hội:

- Hoạt động tài chính của chi hội theo nguyên tắc tự đóng góp, tự vận động tài trợ, tự trang trải.

- Hội phí mỗi năm của hội viên là 144.000 đồng (mỗi tháng 12.000 đồng).

- Chi hội thu nộp về Văn phòng Hội 50%, còn 50% được giữ lại để góp phần hoạt động của Chi hội.

- Tài chính của chi hội được báo cáo công khai hàng năm trước chi hội. Nếu có tài khoản phải thực hiện thanh quyết toán theo luật định.

10. Tư cách hội viên:

- Hội viên sẽ tạm thời bị xóa tên khỏi danh sách Hội NSNAVN nếu:

- Hội viên vi phạm Quy chế

- Hội viên không tham gia sinh hoạt 2 năm liền

- Hội viên không đóng hội phí 2 năm liền.

- Hội viên bị xóa tên thực hiện lại đầy đủ các trách nhiệm của mình và có đơn xin gia nhập lại Hội sẽ được Ban chấp hành xem xét, phục hồi tư cách hội viên.

11. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 / 12 /2010, các văn bản ban hành trước đây trái với quy chế này đều hủy bỏ.

Tin tức khác