Quy chế hoạt động của Ban Lý luận - Phê bình

31/07/2017, 12:52 | Quy chế
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM

________________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
 

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH
(Ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-NA  ngày 01 tháng 01 năm 2013)
 

Ban Lý luận - Phê bình hoạt động theo Điều lệ Hội, vì mục đích phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Tư vấn cho Ban Chấp hành về phương hướng, nội dung hoạt động lý luận, phê bình và bồi dưỡng nghiệp vụ. Đề xuất đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhiếp ảnh, chung tay thực hiện chương trình hoạt động của Hội với các ban chuyên môn khác theo cơ chế phối hợp do Hội đề ra.

- Tiếp cận thực tiễn hoạt động sáng tác, định hướng sáng tác, đúc kết kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận; Tham gia chuẩn bị nội dung hội thảo, toạ đàm, thảo luận nghiệp vụ tại các cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh, liên hoan ảnh theo yêu cầu của Ban Chấp hành.

- Đề xuất và tham gia biên soạn các công trình nhiếp ảnh.

- Tuyên truyền, quảng bá thành tựu mới của nghệ thuật nhiếp ảnh VN, giới thiệu tác phẩm ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật ra công chúng, đấu tranh với những quan điểm trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, tôn chỉ mục đích của Hội.

- Giới thiệu thành tựu nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam ra thế giới và các hoạt động nhiếp ảnh của thế giới vào Việt Nam, tham gia quan hệ quốc tế về LLPB nhiếp ảnh.

- Xây dựng chế độ, chính sách cho công tác lý luận, phê bình và bồi dưỡng nghiệp vụ; Đánh giá các tiêu chí chuyên môn và đề nghị kết nạp hội viên, phong tước hiệu Lý luận - Phê bình, xét tài trợ, khen thưởng công trình nghiên cứu thuộc lý luận, phê bình.

- Tham gia cải tiến, nâng cao chất lượng tạp chí và trang website của Hội. Mỗi thành viên của Ban coi việc viết cho tạp chí và trang Web là nhiệm vụ thường xuyên.

- Phối hợp với Hội đồng Nghệ thuật, Ban Sáng tác - Triển lãm, Văn phòng Hội theo sự điều phối của lãnh đạo Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung.

- Theo ủy quyền của lãnh đạo Hội, liên hệ và phối hợp với Hội đồng Lý luận - Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm và các đơn vị khác về nghiên cứu lý luận, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi thông tin, thực hiện các đề tài khoa học, thẩm định ảnh, quảng bá tác phẩm.

2. Tổ chức, lề lối làm việc

- Ban Lý luận - Phê bình gồm Trưởng ban, Phó ban và các Ủy viên do Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam bầu ra. Ban hoạt động theo sự lãnh đạo và điều phối chung của lãnh đạo Hội. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành.

- Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cho các ủy viên, quản lý công tác của  Ban, chuẩn bị nội dung và chủ trì các phiên họp. Phó ban giúp việc cho Trưởng ban. Các ủy viên thực hiện thường xuyên chế độ báo cáo.

- Ban họp toàn thể mỗi năm một lần vào cuối năm để kiểm điểm và đề xuất công tác, đề nghị họp đột xuất với lãnh đạo Hội khi cần thiết.

- Không lấy tư cách ủy viên Ban Lý luận - Phê bình để công bố ý kiến cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi nảy sinh những quan niệm khác nhau trong phê bình đánh giá tác phẩm và trong nghiên cứu lý luận cần trao đổi thấu đáo trong nội bộ Ban. Cá nhân có quyền tranh luận, bảo lưu ý kiến của mình, đồng thời chấp hành kết luận của tập thể.

3. Trách nhiệm, quyền hạn

- Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về hoạt động của Ban. Các ủy viên chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ban được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội, tham gia các hoạt động chung của Hội.

- Các ủy viên làm việc theo sự phân công của trưởng Ban, giữ liên lạc thường xuyên với trưởng phó Ban để nắm tình hình và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo bằng văn bản 6 tháng một lần và cả năm trước mỗi kỳ họp của Ban Chấp hành. Khi có vấn đề đột xuất nảy sinh trong dư luận xã hội về nhiếp ảnh thì phản ánh với trưởng Ban để kịp thời báo cáo lãnh đạo Hội.

- Ban và các ủy viên được xét khen thưởng theo Quy chế của Hội.

- Được hưởng chế độ bồi dưỡng trách nhiệm theo quy định, được đài thọ chi phí khi đi công tác, nghiên cứu thực tế. Ban được sử dụng các phương tiện hoạt động của Hội như các ban chuyên môn khác.

4. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/12/2012.                                       
                              
 
Nơi nhận :                                         
- Ban Chấp hành, Ban LLPB
- Lưu VP.    
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
(đã ký và đóng dấu)
 
  Vũ Quốc Khánh
 

Hội NSNAVN

Tin tức khác