Quy chế Hỗ trợ sáng tác năm 2020 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

02/04/2020, 10:57 | Thông báo hội
 
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM
       Số: 40 /QC-NA
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
    Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020
 
QUY CHẾ
HỖ TRỢ SÁNG TÁC NĂM 2020
CỦA HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 

- Căn cứ quyết định số 650/QĐ-TTg  ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội nhà báo địa phương, giai đoạn 2016 - 2020.

- Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giải đoạn 2016 - 2020.

- Theo thông lệ hằng năm và quyết định hỗ trợ sáng tác của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, năm 2020,

Nay ban hành Quy chế hỗ trợ sáng tác năm 2020 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ:

- Hỗ trợ tác giả hoặc nhóm tác giả tạo ra các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật mới, có chất lượng cao, ca ngợi quê hương, đất nước, con người, những nét nổi bật về năng lực, trí tuệ của con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiếp tục sáng tác về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Hỗ trợ sáng tác, biên soạn các công trình nhiếp ảnh có chất lượng cao về nghệ thuật và học thuật.

* Nội dung các tác phẩm, công trình hướng về các đề tài sau:

1- Về lịch sử, về các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hóa dân tộc.

2- Về công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

3- Thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số, nông thôn (đặc biệt là đề tài nông thôn mới).

4-  Sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thời kỳ mới trong phạm vi toàn quốc hoặc từng địa phương.

5- Chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền Biên giới - Biển đảo quốc gia.

II/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ:

Là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có tuổi hội từ 02 năm trở lên, chưa nhận hỗ trợ sáng tác trong các năm 2018 và 2019. Điều kiện để xét hỗ trợ sáng tác:
 
1-  Đối với sáng tác ảnh:

a) Có từ 07 tác phẩm trở lên được chọn trưng bày tại các cuộc thi và triển lãm ảnh cấp Quốc gia; các cuộc thi, liên hoan ảnh nghệ thuật cấp Khu vực (do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức), hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi và triển lãm ảnh cấp Tỉnh và tương đương (đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ), hoặc đoạt các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các cuộc thi quốc tế, từ năm 2018 đến 2020. Không chấp nhận bộ ảnh có tác phẩm đã đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ảnh gửi xét hỗ trợ sáng tác cỡ 30cm x 45cm, kèm bản photocopy bằng chứng nhận dán phía sau bức ảnh. Mỗi tác phẩm gửi kèm 01 file ảnh có cùng kích cỡ để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong DVD, USB hoặc gửi qua Email theo địa chỉ: bansttl.vapa@gmail.com, nếu không có đủ file ảnh kèm theo sẽ không được xét.

b) Tác giả tự chọn đề tài:
Tác giả tự chọn, tự thực hiện đề tài của mình, bảo đảm chất lượng và số lượng tác phẩm (không cần đăng ký trước với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam).
Sau khi hoàn thành, tác giả gửi về Ban Sáng tác Triển lãm bộ ảnh với số lượng 15 tác phẩm, cỡ 30 cm x 45 cm. Mỗi tác phẩm gửi kèm 01 file ảnh có cùng kích cỡ để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong DVD, USB hoặc gửi qua Email theo địa chỉ: bansttl.vapa@gmail.com, nếu không có đủ file ảnh kèm theo sẽ không được xét.

2-  Đối với triển lãm ảnh cá nhân và Chi hội:

- Triển lãm ảnh cá nhân có số lượng từ 50 tác phẩm trở lên đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ, trong đó 2/3 số ảnh triển lãm chưa được giải thưởng Xuất sắc, chưa được nhận hỗ trợ sáng tác của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; cỡ ảnh trong bộ ảnh gửi xét là 13cm x 18cm, kèm theo bản photocopy Bằng bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Mỗi tác phẩm gửi kèm 01 file ảnh có cùng kích cỡ để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong DVD, USB hoặc gửi qua Email theo địa chỉ: bansttl.vapa@gmail.com, nếu không có đủ file ảnh kèm theo sẽ không được xét.
 
- Triển lãm ảnh của các Chi hội được tổ chức từ tháng 10/2019 đến 10/2020. Số lượng ảnh triển lãm từ 70 ảnh trở lên đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam quyết định bảo trợ; cỡ ảnh trong bộ ảnh gửi xét là 13cm x 18cm, kèm theo bản photocopy Bằng bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Mỗi tác phẩm gửi kèm 1 file ảnh có cùng kích cỡ để phục vụ lưu trữ, xuất bản. Các file ảnh được lưu trong DVD, USB hoặc gửi qua Email theo địa chỉ: bansttl.vapa@gmail.com, nếu không có đủ file ảnh kèm theo sẽ không được xét. Chi hội trưởng hoặc Chi hội phó đứng tên gửi hồ sơ và chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến hồ sơ xét Hỗ trợ sáng tác của Chi hội mình.
 
3- Về công trình sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật, sách ảnh:

- Sách đã xuất bản từ năm 2018 đến nay, thể hiện đầy đủ những thông tin pháp lý theo Luật Xuất bản hiện hành. Số trang và khổ sách: Đối với sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật: tối thiểu 60 trang, khổ 13cm x 18cm (sau khi quy đổi); Đối với sách ảnh: tối thiểu 80 trang, khổ 21cm x 21cm (sau khi quy đổi).

- Bản thảo công trình sách với maket hoàn chỉnh. Số trang và khổ sách: Đối với sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật: tối thiểu 60 trang, khổ 13cm x 18cm (sau khi quy đổi); Đối với sách ảnh: tối thiểu 80 trang, khổ 21cm x 21cm (sau khi quy đổi). Cần nêu rõ kế hoạch, thời gian hoàn thành trong đơn đề nghị, kèm đủ số ảnh sẽ in sách, được phóng trên giấy ảnh cỡ 13cm x 18cm.

- Mỗi công trình sách lý luận phê bình, sách kỹ thuật gửi 05 bản, sách ảnh gửi 03 bản.

- Đối với những công trình sách ảnh của nhóm tác giả là hội viên Hội Nghệ sĩ  Nhiếp ảnh Việt Nam (hoặc tập thể Chi hội), thì Hội đồng thẩm định sẽ xem xét từng công trình cụ thể để quyết định hỗ trợ sáng tác. Những sách ảnh của cá nhân (hoặc tập thể Chi hội) gồm những tác phẩm có trong triển lãm cá nhân (hoặc tập thể Chi hội) đã từng được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hỗ trợ thì sẽ không được xét.
 
* Cá nhân hoặc tập thể hội viên có đủ điều kiện nêu trên phải làm đơn đề nghị hỗ trợ sáng tác (theo mẫu đơn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam), có xác nhận của Chi hội NSNAVN tại địa phương hoặc Hội VHNT địa phương (đối với địa phương chưa có Chi hội), kèm theo tác phẩm và công trình với những nội dung nêu trên. Trong đơn phải ghi rõ những thông tin được yêu cầu, đặc biệt là số tài khoản và Chứng minh nhân dân của chính tác giả. Những hồ sơ thiếu thông tin sẽ không được chấp nhận.
 
Nếu tác giả gửi tác phẩm ảnh hoặc công trình sách dự xét cả 2 hình thức: Hỗ trợ sáng tác và Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc (dù tác phẩm ảnh, công trình sách không trùng nhau), thì mỗi tác giả hội viên chỉ được hưởng kinh phí từ một trong hai hình thức: hoặc là kinh phí Hỗ trợ sáng tác, hoặc là Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, trên cơ sở lấy hình thức nào có kết quả cao hơn.

III/ TỔ CHỨC QUẢN LÝ QUỸ VÀ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU:

1- Ban quản lý quỹ:
- Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNAVN - Trưởng ban.
- Lãnh đạo Ban Sáng tác, Triển lãm - Thành viên
- Lãnh đạo Văn phòng - Thành viên
- Trưởng phòng Tài vụ - Thành viên

2- Hội đồng xét hỗ trợ sáng tác gồm 2 hội đồng:
a) Hội đồng xét sáng tác ảnh;
b) Hội đồng xét công trình nhiếp ảnh.
Hai Hội đồng sẽ được thành lập theo quyết định của Ban chấp hành Hội khi xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm.

IV/ THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Thời hạn nhận tác phẩm ảnh (cá nhân và tập thể Chi hội): Đến hết ngày 31/10/2020.
- Thời hạn nhận công trình sách: Đến hết ngày 30/9/2020.

Nơi nhận:
 Ban Sáng tác, Triển lãm - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại: 024.39435885

(Ngoài bì ghi rõ tác phẩm xét hỗ trợ sáng tác năm 2020).

- Trang tin điện tử của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (www.vapa.org.vn) sẽ cập nhật hồ sơ của các tác giả, nhằm tạo điều kiện để tác giả bổ sung điều chỉnh hồ sơ trong phạm vi cho phép.

- Hội đồng nghiệm thu duyệt vào tháng 11/2020 và chỉ xét một lần.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không trả lại các tác phẩm, công trình gửi xét hỗ trợ sáng tác.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chịu trách nhiệm trước Nhà nước về toàn bộ việc điều hành, tổ chức, sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

* Các mức được nhận hỗ trợ sáng tác không được coi là giải thưởng trong hệ thống giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

* Điều kiện thanh toán tiền hỗ trợ sáng tác được nêu rõ tại mẫu đơn kèm theo.
 
Nơi nhận:                                                               
- Các Ban chuyên môn;                                               
- Chi hội trưởng (phổ biến tới hội viên);
- Lưu Ban STTL, VP Hội.
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Quốc Khánh
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HỖ TRỢ SÁNG TÁC NĂM 2020
(Mẫu)
 
Kính gửi:  Hội đồng xét hỗ trợ sáng tác năm 2020 của Hội NSNA Việt Nam
 
Tên cá nhân (hoặc đại diện Chi hội, nhóm tác giả): .......................................
Thuộc Chi hội NSNAVN tỉnh (thành phố): ....................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ......................................................................................................
Đã được nhận hỗ trợ sáng tác năm ............  (đối với cá nhân)
Số Chứng minh nhân dân........................... Ngày cấp....................................
Nơi cấp............................................................................................................
Số và thông tin tài khoản ngân hàng (Đúng tên tác giả và trùng tên trong CMND):      
........................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Quy chế hỗ trợ sáng tác năm 2020 của Hội NSNAVN, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng xét hỗ trợ sáng tác năm 2020 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xem xét bộ tác phẩm (hoặc công trình sách về nhiếp ảnh) của cá nhân tôi (hoặc của Chi hội, nhóm tác giả), để được hưởng hỗ trợ sáng tác năm 2020, gồm:
(Chọn một trong các mục sau:)
· Tác phẩm ảnh: (Ghi đủ thông tin từng tác phẩm ảnh theo mẫu bảng kê)
· Triển lãm cá nhân (hoặc Chi hội): (Ghi rõ tên triển lãm, số lượng tác phẩm triển lãm, thời gian triển lãm, kèm bản photocopy Bằng bảo trợ của Hội NSNAVN cấp).
· Công trình sách về nhiếp ảnh đã xuất bản: (Ghi rõ tên công trình, năm xuất bản)
· Công trình sách về nhiếp ảnh chưa xuất bản: (Ghi rõ tên công trình, thời gian sẽ hoàn thành và xuất bản).
Trân trọng cảm ơn./

 
       Ý kiến của Chi hội                                           ……, ngày…tháng…năm 2020
Hoặc Hội VHNT  địa phương                                                Người làm đơn
   (Nếu chưa có Chi hội)
                                                               
 


 
MẪU BẢNG KÊ TÁC PHẨM
 
Dành cho bộ tác phẩm của cá nhân:
 
TT Tên tác phẩm Trưng bày, đoạt giải tại cuộc thi, liên hoan nào? Thời gian? Ghi chú
1      
2      
3      
4      
5      
     
 
                                                                                                      Tác giả ký tên
 
 
 
 
Hội NSNAVN

Tin tức khác