Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam v/v tiến hành tổ chức Đại hội các Chi hội cơ sở và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

30/07/2019, 14:56 | Thông báo hội
 
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM

                           
Số: 93/NQ-BCH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019
 

 
 

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
V/v tiến hành tổ chức Đại hội các Chi hội cơ sở và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024
 
Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội các Chi hội cơ sở và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024), Ban Chấp hành Hội NSNAVN đã họp các ngày từ 13 - 15/5/2019, quyết định những vấn đề sau:

I. Rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội

Ban Chấp hành có trách nhiệm rà soát văn bản, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện Đại hội Chi hội cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đôn đốc các Chi hội, cơ quan Văn phòng Hội, các bộ phận liên quan tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. Chỉ đạo các tiểu ban

1. Văn kiện Đại hội

2. Tuyên truyền Đại hội

3. Nhân sự Đại hội

4. Lễ tân - Khánh tiết Đại hội

Các tiểu ban có kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể, tiếp tục hoàn thiện các văn bản Đại hội để báo cáo và lấy ý kiến của Đại hội Chi hội cơ sở; Tổ chức tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa IX; Xây dựng Quy chế Đại hội để đảm bảo yêu cầu và nguyên tắc của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này; Thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Tổ chức Đại hội về nhiệm vụ được giao.

III. Chỉ đạo Đại hội Chi hội cơ sở
 
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Ban Chấp hành, Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chỉ đạo Đại hội Chi hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc thực hiện nghiêm túc, dân chủ, tập trung và đúng thời gian quy định.

Các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách khu vực theo dõi, phối hợp với các Chi hội trưởng sắp xếp lịch Đại hội các Chi hội, báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội để phân công các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành tham dự Đại hội Chi hội cơ sở.

Thời gian tổ chức Đại hội Chi hội cơ sở từ 15/6/2019 đến 31/8/2019.

Hội phí năm 2019, các Chi hội được giữ lại toàn bộ để sử dụng cho công tác tổ chức Đại hội Chi hội cơ sở.

IV. Về tổ chức thực hiện

Ban Chấp hành Hội NSNAVN và Ban Chấp hành các Chi hội cơ sở có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Nghị quyết số 93/NQ-BCH ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về việc tiến hành tổ chức Đại hội các Chi hội cơ sở và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội NSNAVN (nhiệm kỳ 2019 - 2024) vào tháng 12/2019.
Tổ chức Đại hội cần tiết kiệm, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

V. Phương thức làm việc

Ban Chấp hành, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Chấp hành, cũng như các bộ phận liên quan để giải quyết kịp thời, hiệu quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Những vấn đề quan trọng cần được ghi thành văn bản để thuận lợi cho việc xử lý./.
 
 
Nơi nhận:
- Thường vụ, các UV BCH;
- Hội đồng Nghệ thuật;
- Ban Lý luận Phê bình;
- Ban Kiểm tra;
- Các đơn vị chức năng của cơ quan Hội NSNAVN;
- Các chi hội trên cả nước;
- Lưu: VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(đã ký và đóng dấu)

 

Vũ Quốc Khánh
 

Ban Tổ chức Đại hội Hội NSNAVN

Tin tức khác