Nghị quyết Ban Chấp hành về Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Hỏa Tiễn và ông Phạm Tiến Dũng

10/04/2018, 10:13 | Thông báo hội

Ban Biên tập Website đăng tải nguyên văn Nghị quyết số 59/NQ-NA ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Hội nghị lần thứ VI - Khóa VIII về Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Hỏa Tiễn - UV BCH, Phó Chủ tịch Hội NSNAVN và ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng ban Lý luận Phê bình Hội NSNAVN.


NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 59/NQ-NA NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NSNAVN TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ VI - KHÓA VIII VỀ ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG BÙI HỎA TIỄN - UV BCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NSNAVN VÀ ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG - TRƯỞNG BAN LÝ LUẬN PHÊ BÌNH HỘI NSNAVN.QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/QĐ-NA NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BCH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM VỀ VIỆC TỪ NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019.
QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-NA NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BCH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC DANH TRƯỞNG BAN LÝ LUẬN PHÊ BÌNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM KHÓA VIII - NHIỆM KỲ 2014 - 2019
 

NỘI DUNG ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG BÙI HỎA TIỄN - UV BCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NSNA VIỆT NAM


NỘI DUNG ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG - TRƯỞNG BAN LÝ LUẬN PHÊ BÌNH HỘI NSNA VIỆT NAM
(Đơn gửi qua email)
 

 
BBT

Tin tức khác