NGÔ CÔNG HOÀNG
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: 24 Phan Thanh Giản, khu phố chợ, phường lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0908 979 264
Email: ybinhlaithieu1@gmail.com

Ảnh của hội viên