Kết quả họp xét năm 2018 của Hội NSNAVN

29/11/2018, 17:54 | Tin trong nước

Như đã đưa tin, sau 6 ngày làm việc (từ 24-29/11) các hội đồng xét xuất sắc quốc gia, đầu tư sáng tác, phong tước hiệu, kết nạp hội viên mới đã trình Ban Chấp hành kết quả xét tại các cấp hội đồng để Ban Chấp hành xem xét, thông qua.

 
Ban Chấp hành xem xét thông qua kết quả của các hội đồng chuyên môn (sáng 29.11)

Với phương châm, tôn trọng kết quả làm việc của các cấp hội đồng chuyên môn, Ban Chấp hành đã thống nhất thông qua gần như tuyệt đối danh sách đề nghị của các hội đồng chuyên môn. Ngoài ra, một vài trường hợp đã có lưu ý từ cấp hội đồng nhưng do không thuộc thẩm quyền quyết định, các cấp hội đồng đã thống nhất báo cáo và xin ý kiến Ban Chấp hành. Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều yếu tố liên quan, Ban Chấp hành đã thống nhất cao và đã có những quyết định đối với từng trường hợp. Cách làm này thể hiện đúng vai trò, chức năng, thẩm quyền của tập thể Ban Chấp hành Hội.
 
Theo đó, năm 2018, Hội NSNAVN đã tổng kết công tác xét chọn với 34 giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc (cả ảnh và công trình sách, LLPB) với 1 Cúp VAPA, 8A, 13B, 12C; 72 hồ sơ hỗ trợ sáng tác (cả ảnh và công trình sách, LLPB) với 11A, 19B, 42C; Phong tước hiệu cho 09 NSNA với các tước hiệu EVAPA và EVAPA/G (6 EVAPA, 03 EVAPA/G); Kết nạp 16 hội viên mới.

Ban Biên tập website xin thông tin cụ thể danh sách kết quả xét tổng kết năm 2018 như sau:

Danh sách Kết nạp hội viên và xét phong tước hiệu năm 2018:
 


Hỗ trợ sáng tác năm 2018:
 

 

Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2018:

 

Tin, ảnh: Hoàng Trang

Tin tức khác