Hướng dẫn thực hiện việc xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm Nhiếp ảnh chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (2016-2018)

26/09/2017, 16:18 | Thông báo hội
 
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM                       Số: 133 /CV-NA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
 THỰC HIỆN VIỆC XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH CHỦ ĐỀ"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH" (2016 - 2018)

 
 
            Kính gửi: - Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;
                             - Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an;
                             - Đảng ủy Ngoài nước;
                             - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

 
- Để chuẩn bị trao giải đợt I (2016 - 2018) Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",

 - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

- Căn cứ Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020,

- Căn cứ Công văn số 2718-CV/BTGTW, ngày 14/6/2017của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân... Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm...

- Thực hiện Công văn số 3261, ngày 13/9/2017 về việc xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gửi tới Quý đơn vị Hướng dẫn về việc xét chọn đợt 1 Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm Nhiếp ảnh chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (2016-2018):

I. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN:

Các tác phẩm gửi tham dự giải thưởng nhiếp ảnh về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải đạt các yêu cầu:

- Có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và xã hội.

- Có thành tích nổi bật trong việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các tác giả là người Việt Nam (kể cả người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài); các tác giả là người nước ngoài có tác phẩm nhiếp ảnh chất lượng tốt, phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đều được gửi tham dự. (Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài gửi tác phẩm thông qua Đảng ủy ngoài nước).

III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT CHỌN

1. Quy trình cuộc xét chọn Đợt 1:

 Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an; Đảng ủy Ngoài nước, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tuyên truyền, động viên các tác giả trong phạm vi quản lý của mình tích cực gửi tác phẩm ảnh (theo tiêu chí của Quy chế) về Ban Sơ khảo của Quý đơn vị để tổ chức xét chọn.

Thời gian sáng tác từ 1/2015 đến thời điểm xét chọn, cuối tháng 11/2017. 

Thời hạn của tác giả gửi ảnh về Ban sơ khảo do quý đơn vị quyết định. Thời hạn cuối cùng các Ban sơ khảo tuyển chọn gửi về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là 30/11/2017.

2. Thủ tục xét chọn:

a. Bước 1:

- Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Đảng ủy Ngoài nước; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập Ban Sơ khảo tổ chức xét chọn tác phẩm ảnh, sau đó gửi về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng thành lập Ban sơ khảo để xét chọn ảnh của các tác giả là hội viên thuộc Hội.

b. Bước 2:

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thành lập Hội đồng Sơ khảo xét chọn tác phẩm đã qua xét chọn từ các Ban Sơ khảo của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Đảng ủy Ngoài nước; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương và của Ban sơ khảo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

- Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành lập Hội đồng Chung khảo để thẩm định kết quả từ Hội đồng Sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

IV. QUI ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM:

- Ảnh tham dự là ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn hoặc ảnh bộ, in trên giấy ảnh cỡ 20 x 25 cm hoặc 20 x 30 cm. Ảnh bộ gồm từ 5 đến 8 ảnh, được coi là 1 tác phẩm. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm về Ban sơ khảo.

- Mỗi Ban sơ khảo được xét chọn và  gửi tối đa 05 tác phẩm về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

- Các tác phẩm nhiếp ảnh được sáng tác từ tháng 1/2015 đến thời điểm xét giải (đợt 1). Chấp nhận các tác phẩm đã công bố qua các cuộc thi ảnh, khuyến khích các tác phẩm mới sáng tác.

- Không chấp nhận ảnh chắp ghép.

- Phía sau ảnh tham dự cuộc xét chọn ghi rõ họ tên tác giả (cả tên khai sinh và nghệ danh), địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email. Đồng thời ghi rõ tên nhân vật, thành tích (nếu có), địa điểm, thời gian chụp, nội dung sự kiện…

- Các tác giả là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã gửi tham dự xét chọn thông qua Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Đảng ủy Ngoài nước; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, thì sẽ không được gửi xét chọn sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam để tránh trùng lặp tác phẩm.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự tranh chấp bản quyền tác phẩm, tác giả; không chịu trách nhiệm về những tác phẩm bị mất mát, hư hỏng, quá thời hạn quy định do quá trình vận chuyển gửi đến Ban tổ chức.

V. GIẢI THƯỞNG:

Hội đồng Sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ chọn 01 giải A, từ 01 đến 03 giải B, 10 giải C và một số giải Khuyến khích để gửi lên Hội đồng cấp trên thẩm định xem xét, lựa chọn trao giải.

 VI. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM:

- Ban Sơ khảo của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Đảng ủy Ngoài nước; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy gửi tác phẩm đã xét chọn về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chậm nhất vào ngày 30/11/2017.
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015-2020. (Ban hành kèm theo Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17/12/2015). Đề nghị Quý đơn vị quan tâm, nghiên cứu để tổ chức thực hiện.

Địa chỉ nhận ảnh:

Ban Sáng tác Triển lãm - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội. Điện thoại: 024 .3943 5885.

Ngoài bì đề nghị ghi rõ: Ảnh xét chọn giải thưởng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016-2018).
 
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo TƯ (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng Hội và Ban STTL.
                          HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
                                                 CHỦ TỊCH
                                                    (đã ký)

                                            Vũ Quốc Khánh

         

Tin tức khác