Hướng dẫn số 87 - HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW về Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

30/07/2019, 14:36 | Thông báo hội
 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 87 - HD/BTGTW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019
                                              
                         HƯỚNG DẪN                       
thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các hội văn học, nghệ thuật
và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
 
Ngày 22/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Đại hội các hội là đợt sinh hoạt chính trị văn hóa và nghề nghiệp quan trọng của toàn thể hội viên, nâng cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với đất nước; đóng góp tích cực vào sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hoá, văn nghệ. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hướng dẫn các bộ, ngành liên quan, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, ban chấp hành các hội chuẩn bị và tổ chức đại hội theo tinh thần, nội dung Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

- Tổ chức tốt các đại hội với tinh thần“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”, vì sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật dân tộc, cách mạng, đại chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

- Đại hội đảm bảo đúng quy định của điều lệ hội, đúng thời gian, trang trọng tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.
 
Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Ban Chấp hành các hội tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên. Liên hệ, kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

2. Công tác chuẩn bị các Đại hội

- Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Chấp hành các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương phối hợp với tỉnh, thành ủy trong chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019, Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng và Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

- Liên hiệp hội và các hội văn học, nghệ thuật xây dựng Đề án, chương trình, kế hoạch, thành lập Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; dự toán tài chính báo cáo Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Về số lượng đại biểu tham dự đại hội toàn quốc, các hội căn cứ vào số lượng hội viên của hội đưa ra tỷ lệ thích hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định. Tổ chức hoàn thành Đại hội các hội chuyên ngành mới tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

- Ban Chấp hành các hội, Liên hiệp hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành về đánh giá tình hình hoạt động của các hội, Liên hiệp hội nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các hội, Liên hiệp hội khóa trước; Báo cáo của Ban Kiểm tra.

- Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa mới với tinh thần dân chủ, đúng quy trình. Giới thiệu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ chuyên môn, có uy tín, năng lực đoàn kết, tập hợp hội viên; cơ cấu hợp lý các vùng, miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc... đảm bảo thực hiện đúng Quy định 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Trung ương về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Số lượng tham gia Ban Chấp hành thích hợp, đáp ứng với nhiệm vụ của các hội, Liên hiệp hội trong những năm tới. 

3. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của hội đến hội viên, tạo niềm phấn khởi, tự hào trước khi tiến hành đại hội.

- Phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. 

III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 
Đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhiệm kỳ lần này được tiến hành theo hai cấp: Đại hội cơ sở và Đại hội toàn quốc.

Đại hội cơ sở là đại hội toàn thể, góp ý văn kiện Đại hội, Bầu Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt của hội và bầu đại biểu dự đại hội toàn quốc.

Đại hội toàn quốc là đại hội đại biểu. Đại hội toàn quốc có nhiệm vụ: đánh giá kết quả hoạt động của các hội, Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng nhiệm kỳ tới, thảo luận thông qua điều lệ hội sửa đổi. Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua, tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra bảo đảm về chất lượng, có khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ, đưa hoạt động các hội và Liên hiệp hội phát triển vững chắc trong những năm tới.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

* Năm 2019, tiến hành Tổ chức Đại hội 4 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gồm: 

1. Hội Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (dự kiến tháng 11/2019).

2. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (dự kiến tháng 12/2019).

3. Hội Mỹ thuật Việt Nam (dự kiến tháng 12/2019).

4. Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (dự kiến tháng 12/2019).

* Năm 2020, tiến hành Tổ chức Đại hội 6 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gồm: 

1. Hội Kiến trúc sư Việt Nam (dự kiến tháng 4/2020).

2. Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam (dự kiến tháng 5/2020).

3. Hội Nhạc sĩ Việt Nam (dự kiến tháng 6/2020).

4. Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam (dự kiến tháng 6/2020).

5. Hội Điện ảnh Việt Nam (dự kiến tháng 7/2020).

6. Hội Nhà văn Việt Nam (dự kiến tháng 7/2020).

* Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội, dự kiến tháng 12/2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo chặt chẽ các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trong công tác xây dựng đề án Đại hội, chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội (việc triệu tập hội viên, văn kiện đại hội, chương trình đại hội, phương án nhân sự…). Đối với một số vấn đề quan trọng nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến cụ thể.

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan góp ý kiến về công tác chuẩn bị các văn kiện; phương án nhận sự; chương trình, kế hoạch, phương pháp tổ chức Đại hội; định hướng, chỉ đạo báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội.

- Bộ Tài chính xem xét, thông qua dự toán kinh phí trên cơ sở đề nghị của các hội, Liên hiệp hội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các hội, Liên hiệp hội tổ chức Đại hội toàn quốc thành công với tinh thần chủ động, trang trọng, chu đáo tiết kiệm, hiệu quả.

- Bộ Nội vụ phối hợp với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thẩm định, góp ý, phê duyệt Điều lệ nhiệm kỳ mới.

- Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo trực tiếp Đại hội các hội văn học, nghệ thuật địa phương. Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các hội văn học, nghệ thuật địa phương tổ chức tốt Đại hội văn học, nghệ thuật ở cơ sở và hỗ trợ đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các hội và Liên hiệp hội ở Trung ương.

- Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành liên quan phối hợp tạo điều kiện cho các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

- Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương phối hợp với các tỉnh, thành ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội cơ sở; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp Trung ương.
 
Nhận được Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và văn bản Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Chấp hành các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo Đại hội./.
 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban Cán sự Đảng Chính phủ,
- Đ/c Võ Văn Thưởng (để báo cáo),
- Lãnh đạo Ban,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các bộ: Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Tài chính; Nội vụ,
- Các tỉnh ủy, thành ủy Đảng ủy trực thuộc TW,
- Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Đảng đoàn Liên hiệp các hội VHNTVN,
- Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam,
- Các hội VHNT chuyên ngành Trung ương,
- Thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc,
- Vụ Tuyên truyền, BC-XB, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, T26, T79,
- Vụ VH-VN
- Lưu HC.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký và đóng dấu)

Lê Mạnh Hùng

 
 
Ban Tổ chức Đại hội Hội NSNAVN

Tin tức khác