Hướng dẫn Hồ sơ gia nhập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (theo Thông báo số 120/TB-NA ngày 10/7/2019 của Ban TC-TĐ-HV)

26/07/2019, 12:10 | Thông báo hội

Hướng dẫn mẫu Đơn gia nhập Hội NSNAVN, Sơ yếu Lý lịch và Bảng thống kê các tác phẩm đạt giải thưởng, triển lãm ở các cuộc thi hoặc các công trình nghiên cứu, bài viết đã xuất bản theo tinh thần Thông báo số 120/TB-NA ngày 10/7/2019 của Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên về việc Kết nạp hội viên và phong tước hiệu EVAPA, EVAPA/G năm 2019.

 

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                 Số: 120 /TB-NA                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                       
Hà Nội, ngày  10  tháng 7 năm 2019
                                
THÔNG BÁO
V/v kết nạp hội viên năm 2019
Và phong tước hiệu EVAPA/ EVAPA/G
 
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và công tác xét kết nạp hội viên hàng năm. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội NSNAVN nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban TC - TĐ - HV thông báo sớm tới các Chi hội về việc kết nạp hội viên và phong tước hiệu năm 2019.

Ban TC - TĐ - HV hướng dẫn việc tính điểm và tiêu chuẩn xét kết nạp hội viên theo Quy chế xét kết nạp hội viên ban hành theo Quyết định số 286/QĐ-NA ngày 01/12/2010 và một số điều sửa đổi theo Nghị quyết số 209/NQ-NA ngày 02/12/2016 của BCH Hội NSNAVN.

1. Về tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy chế xét kết nạp hội viên.

Sửa đổi số điểm xét kết nạp đối với người sáng tác ảnh theo Nghị quyết 209/NQ-NA: Có đủ 60 điểm, trong đó có ít nhất 40 điểm trong nước và 20 điểm nước ngoài.

Mỗi tác phẩm chỉ được tính điểm 1 lần (điểm cao nhất) áp dụng cho cả cuộc thi trong nước và quốc tế.

2. Cách tính điểm: Thực hiện theo quy chế xét kết nạp hội viên.

Sửa đổi cách tính điểm tại các cuộc thi ảnh tại các cuộc thi quốc tế do FIAP tổ chức hoặc bảo trợ (bao gồm: FIAP, PSA, ISF, ERPS). Chỉ tính điểm bằng Liên hoan Khu vực đối với các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Bằng Danh dự.

3. Hồ sơ vào Hội: Thực hiện theo quy chế xét kết nạp hội viên.

- Đơn gia nhập Hội; Sơ yếu lý lịch; Bản thống kê tác phẩm kèm theo bản photo Bằng Chứng nhận và 01 ảnh 10x15 của tác phẩm được tính điểm. Ngoài ra tác giả nộp bộ ảnh 15 tác phẩm tự chọn cỡ 13x18 (không trùng lặp ảnh được tính điểm).

Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét kết nạp hội viên và phong tước hiệu chậm nhất ngày 25/8/2019.

Đơn vị nhận hồ sơ: Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội.

Liên hệ trực tiếp NSNA Nguyễn Đức Diệu -Trưởng ban

Điện thoại: 0963096175

Trân trọng./.

                                                                                                    TRƯỞNG BAN TC-TĐ-HV
Nơi nhận:                                                                                                    (đã ký)
- Các chi hội;                                                                                       Nguyễn Đức Diệu                                          - Lưu VP, Ban TC-TĐ-HV                                       

                          
                                                                                         
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN GIA NHẬP HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 
 
Kính gửi:    BAN CHẤP HÀNH HỘI NSNA VIỆT NAM
 

Tôi tên là: ……………………….Nghệ danh/Bút danh:.......................... Giới tính:............
Năm sinh:................................. Dân tộc: .............................. Quốc tịch:..........................
Trình độ văn hóa: .................................................... Đảng viên: ......................................
Quê quán: ........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................................
Hiện công tác (sinh sống) tại:............................................................................................

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội và xét thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội NSNA Việt Nam. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xem xét kết nạp tôi vào Hội.

Chuyên ngành: ………………………………………………................................................

Được vinh dự trở thành Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Hội viên. Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                                               Ngày          tháng         năm 2019
                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)
 

 
 
 
Giới thiệu của Chi hội (nơi có Chi hội NSNA Việt Nam)
 
 
 
 
 
Xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật ……………………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 
 
Ảnh 4x6

 
 
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH
 
 
I. BẢN THÂN
Họ và tên (chữ in hoa) ..................................................... Giới tính: ...............................................
Họ và tên thường dùng .......................................................................................................................
Sinh ngày ......... tháng ....... năm........... Nơi sinh ........................................ Quốc tịch:...................
Nguyên quán:.......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .......................................................................................................
Chỗ ở hiện nay ....................................................................................................................................
Điện thoại ......................................... Email:.......................................................................................
Dân tộc ...................... Tôn giáo .................... Xuất thân từ gia đình ..............................................
Số chứng minh....................................... cấp ngày ...... /..... /.......... nơicấp.......................................
Trình độ giáo dục phổ thông ........................ Trình độ chuyên môn ..............................................
Ngành học .................................... Nơi đào tạo ..................................................................................
Trình độ lý luận chính trị ...................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:................................................................................................
Ngày vào Đảng ................ /.......... /........................ Ngày chính thức ............. /.............. /...............
Cơ quan công tác hiện nay ................................................................................................................
Chức vụ hiện nay ................................................................................................................................
Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ................................................  năm .............
Khen thưởng .........................................................................................  Kỷ luật ................................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC
 
Thời gian từ tháng năm đến tháng năm Tên trường
hoặc cơ sở đào tạo
Ngành học Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …) Văn bằng chứng chỉ
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
 
                                                                                           …………ngày ………tháng ……năm………
     Xác nhận của địa phương                                                                  Người khai
          nơi đăng ký hộ khẩu                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 


 
 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM
ĐẠT GIẢI THƯỞNG, TRIỂN LÃM Ở CÁC CUỘC THI
HOẶC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, BÀI VIẾT ĐÃ XUẤT BẢN
Họ và tên tác giả: .............................................................. Đơn vị:.........................
 
STT Tên tác phẩm
Cuộc thi
hoặc NXB, Báo, Tạp chí
Giải/
T.Lãm
Tự tính điểm Điểm được tính
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Tổng cộng      
 
                                                                                              Người kê khai
 
 

Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên

Tin tức khác