Hội NSNAVN gia hạn nhận hồ sơ dự xét năm 2021

01/11/2021, 16:41 | Thông báo hội
HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH
VIỆT NAM
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 235 /TB-NA-TCTĐHV
 Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v gia hạn nhận hồ sơ dự xét cuối năm 2021
(cho cả 04 hạng mục: Giải thưởng nhiếp ảnh suất sắc; Hỗ trợ sáng tác; Kết nạp hội viên mới; Phong tước hiệu nghệ sĩ)

 
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về công tác tổng kết năm, thẩm định hồ sơ dự xét các nội dung: Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, Hỗ trợ sáng tác, Kết nạp hội viên mới, Phong tước hiệu nghệ sĩ năm 2021, Hội đã công khai hướng dẫn cụ thể từng nội dung trên trang thông tin của Hội, thời hạn nhận hồ sơ đã công bố là 31/10/2021.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam gia hạn thời gian nhận hồ sơ của các tác giả đến hết ngày 22/11/2021.

Hồ sơ dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc, Hỗ trợ sáng tác năm 2021 gửi về Ban Sáng tác - Triển lãm, Hội NSNAVN, 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi cần, liên hệ trực tiếp với NSNA Nguyễn Xuân Chính - Phó trưởng ban, ĐT: 0912.065.411.

Hồ sơ dự xét Kết nạp hội viên mới và Phong tước hiệu nghệ sĩ năm 2021 gửi về Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên, Hội NSNAVN, 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi cần, liên hệ trực tiếp với NSNA Nguyễn Đức Diệu - Trưởng ban, ĐT: 0963.096.175.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Các chi hội;   
- Lưu VP, Ban TC-TĐ-HV, HT (03).
TRƯỞNG BAN TC-TĐ-HV
  (đã ký)Nguyễn Đức Diệu
 

Ban TC-TĐ-HV

Tin tức khác