Báo cáo Tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Một số nội dung, nghị quyết trong kỳ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V - Khóa VIII Hội NSNAVN

04/04/2018, 17:52 | Thông báo hội

Ban Biên tập Website đăng tải nguyên văn Báo cáo Tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Một số nội dung, nghị quyết trong kỳ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V- Khóa VIII Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam để hội viên cả nước nắm được tình hình công tác Hội.


NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018
CỦA HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 












NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 148/NQ-NA NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM 




NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 210/NQ-NA NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM 
 







BBT

Tin tức khác