.
 

Thông báo mới

Quy chế xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2014
Quy chế hỗ trợ sáng tác năm 2014
Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên lần thứ 19 năm 2014
Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đông Nam bộ lần thứ 22, năm 2014
Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 29 năm 2014
12345678910

Ý tưởng trong các thể loại ảnh

Trong tất cả các tác phẩm văn học nghệ thuật, (không riêng Nhiếp ảnh) luôn hàm chứa ý tưởng, nó không phụ thuộc vào đề tài lớn - nhỏ, bởi tác phẩm lớn không nhất thiết phải có đề tài lớn mà thường những hình ảnh quen ...

 

Vẻ đẹp trong tác phẩm “Vết thời gian”

Trong bộ ảnh đoạt giải thưởng - Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 13, tổ chức tại thành phố Thái Nguyên 2013 với chủ đề: “Đất nước – Con người miền núi phía Bắc hôm nay” tôi thấy thích thú tác ...